Polityka rachunkowości, finanse i majątek instytucji kultury w 2022 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób przybliżymy uczestnikom zasady organizacji rachunkowości i polityki finansowej instytucji kultury. Wskażemy na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę, mających wpływ na działalność instytucji kultury. Podczas szkolenia prowadząca omówi kwestie poprawnego wprowadzania do ksiąg rachunkowych operacji gospodarczych oraz wskaże jak poprawnie prowadzić ewidencję księgową materiałów, towarów i wydawnictw.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zasad organizacji rachunkowości budżetowej w instytucjach kultury.
 • Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczących polityki finansowej i źródeł finansowania instytucji kultury.
 • Wyjaśnienie występujących problemów interpretacyjnych, które są przedmiotem kontroli organów oraz wskazanie odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Możliwość konsultacji problematycznych zagadnień z wykładowcą.
 • W materiałach znajdą Państwo wiele przydatnych, wzorcowych dokumentów PROCEDURY, ZARZĄDZENIA, INSTRUKCJE oraz cenne wskazówki związane z omawianym tematem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont -  w tym:

 • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu;
 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.

2. Plan finansowy i źródła finansowania instytucji kultury.

3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych schematy księgowań z wyjaśnieniami:

 • przychody: własne, międzyokresowe,
 • przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
 • dotacje podmiotowe - ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów,
 • celowe na wskazane zadania i programy - pozyskanie, ewidencja, rozliczenie,
 • celowe inwestycyjne - pozyskanie, ewidencja, rozliczenie,
 • pozostałe przychody operacyjne - sponsoring, darowizny,
 • koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat),
 • fundusze w Instytucji Kultury.

4Należności i zobowiązania oraz odsetki:

 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
 • aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

5. Ewidencja księgowa  materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) – oraz ich odpisy aktualizacyjne.

6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) – przekazanie majątku, źródła finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys., (w tym: umorzenie i amortyzacja).

7Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – wyliczenie przykładu.

8. Konsultacje w zakresie przedstawionych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury,  CUW oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 14 czerwca 2022 r.