• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2022 r. z uwzględnieniem ustawy o dostępności

Zapraszamy na szkolenie omawiające zadania publiczne, które samorządy zlecają organizacjom pozarządowym również w związku z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zebraliśmy najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości proceduralne, prawne, finansowe dot. zlecania zadań organizacjom pozarządowym, na które odpowiemy podczas szkolenia. W trakcie zajęć omówiona zostanie również ich realizacja w kontekście ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ponieważ pomimo czasu jaki minął od wprowadzenia tych przepisów niezmiennie budzą one wątpliwości. Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedzi na pytania, praktyczne wskazówki, które będą mogli wdrożyć w swoich jednostkach. Uczestnicy dowiedzą się jak stosować druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenie uzyskają Państwo odpowiedzi między innymi na pytania:
• Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie w związku z Ustawą o dostępności?
• Czy każde realizowane zadanie podlega wymogom ustawy o dostępności?
• W jaki sposób przepisy o dostępności wpływają na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności ppiow?
• Czy i jakie zmiany powinny zostać wpisane do umów realizacji zadania? 
• W jaki sposób proporcjonalnie obniżyć kwotę wydatków w związku z nieosiągnięciem rezultatów zadania?

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia)
• Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
• Rezultaty dokumentowanie osiągnięcia.
• Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
• Realizacja zadania w dobie pandemii.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Elementy sprawozdania - sprawozdanie częściowe i końcowe.
• Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
• Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów.
• Załączniki do sprawozdania.
3. Czym jest dostępność, wymagania konkursowe przy organizacji otwartych konkursów ofert?
• Zapisy w umowach.
• Kontrole spełnienia wymagań dostępności. 
• Podział zadań ze względu na dostępność, czy wszystkie zadania będą wymagały określenia warunków dostępności, kto o tym będzie decydować?
4. Tryb uproszczony, zlecanie zadań w trybie art. 19 a – małe granty. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl  
do 13 maja 2022 r.