Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustalania warunków zabudowy w oparciu o zmiany ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną zagadnienia związane z procedurami wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy w zakresie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane.
• Uporządkowanie wiedzy i pomoc we wdrażaniu znowelizowanych przepisów dotyczących problematyki wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Poznanie zasad prawidłowego przeprowadzenia analizy urbanistycznej do decyzji o warunkach zabudowy.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego.
• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie tematyki szkolenia.
• Indywidualne omówienie kwestii problemowych.
• Uczestnicy otrzymają prezentację z wyciągiem przepisów prawnych, które uległy zmianie, a także wzorami wniosków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres zmian dokonanych ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Przepisy przejściowe. 

3. Określenie inwestycji celu publicznego.
4. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, formularz wniosku.
5. Ustalanie stron postępowania.
6. Bieg terminu do załatwienia sprawy. Procedura - zawiadomienie o wszczęciu postępowania, udział stron w postępowaniu. Konsekwencje przekroczenia terminów – karanie. Postępowanie uproszczone w odniesieniu do warunków zabudowy domy do 70 m2.
7. Prawidłowe wyznaczenie obszaru analizowanego. 
8. Analiza funkcji i cech zabudowy, obszar analizowany, dokumentowanie analizy.
9. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.
10. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma zawieszenia.
11. Sporządzenie projektu decyzji, elementy formalne decyzji i treść rozstrzygnięcia.
12. Uzasadnienie decyzji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego oraz sektorze prywatnym. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 30 maja 2022 r.