• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, które są praktycznym kompendium wiedzy dotyczącej podstawowych obowiązków zarządu wspólnoty oraz jej zarządcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali (zebrania wspólnoty). Podczas szkolenia zaprezentujemy, jak przeprowadzić obrady najważniejszego we wspólnocie organu nadzorczego, którym jest zebranie właścicieli. Przedstawimy przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem, zwołaniem i przeprowadzeniem zebrania, jak i przepisy prawa budowlanego obowiązujące bezwzględnie również w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. Powiemy, jak postępować, gdy nie zakończono głosowania ani nie ogłoszono jego wyniku. Przeanalizujemy zawartość sprawozdania zarządu wspólnoty, plan gospodarczy oraz protokołowanie zebrania. Przedstawimy praktyczne rady, jak unikać błędów przy zwoływaniu zebrań, ich prowadzeniu oraz głosowaniu nad uchwałami. Odpowiemy na pytania:

 • Co należy do części wspólnej, a za co już odpowiada wyłącznie właściciel lokalu?
 • Jakie obowiązki ciążą na Zarządzie Wspólnoty, zarządcy oraz właścicielu lokalu?
 • Czy zarząd wspólnoty może decydować o sprawach dotyczących wyodrębnionych lokali?
 • Kiedy należy zacząć przygotowywać się do zebrania wspólnoty?
 • Jakie dokumenty należy przygotowywać na zebranie wspólnoty?
 • Czy można przeprowadzić sprawozdawcze zebranie wspólnoty później niż w I kwartale roku?
 • Jak postępować, gdy nie zakończono głosowania ani nie ogłoszono jego wyniku?
 • Co obowiązkowo musi zawierać protokół z zebrania, a jakie zapisy są całkowicie zbędne?
 • Kto jest uprawniony do zbierania głosów pod uchwałami?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie podstaw prawnych regulujących wzajemne stosunki we wspólnocie pomiędzy zarządem a właścicielami lokali oraz wynikające z tego obowiązki.
 • Omówienie, jak kształtują się prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarządu wspólnoty i osób wchodzących w jego skład.
 • Zaprezentowanie zadań i obowiązków zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie przygotowania się do zebrania wspólnoty.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia zebrania wspólnoty zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej.
 • Omówienie zasad przeprowadzenia zebrania wraz z elementami socjotechniki.
zwiń
rozwiń
Program

Moduł I – Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej.
1. Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty.
2. Granica nieruchomości wspólnej.
3. Prawa i obowiązki członków wspólnoty.
Moduł II – Zarząd wspólnoty.
1. Obowiązki i prawa i zarządu oraz jego członków.
2. Kontrola działalności zarządu.
Moduł III – Źródła informacji o potrzebach wspólnoty i ich wykorzystanie w bieżącej pracy.
1. Protokoły z obowiązkowych kontroli.
2. Plany remontowe.
3. Wnioski zgłaszane przez właścicieli.
4. Inicjatywa zarządu wspólnoty i jej zarządcy.
5. Budżet i źródła finansowania.
Moduł IV – Przygotowanie do zebrania.
1. Sprawozdanie zarządu lub zarządcy: skompletowanie materiałów do sprawozdania, zawartość i struktura sprawozdania, sprawozdanie finansowe.
2. Plan gospodarczy.
3. Projekty uchwał.
Moduł V – Zwołanie i przeprowadzenie zebrania.
1. Prowadzenie zebrania.
2. Przeprowadzenie zebrania w okresie pandemii.
3. Protokół z zebrania.
4. Działania po zebraniu.
Moduł VI – Głosowanie nad uchwałami - zasady, skutki, działania po zakończeniu głosowania.
1. Głosowanie na zebraniu.
2. Głosowanie w trybie mieszanym: na zebraniu + w trybie indywidualnego zbierania głosów.
3. Wyłącznie w trybie indywidualnego zbierania głosów.
4. Skutki nie zakończenia głosowania.
5. Informacja o zakończeniu głosowania – obowiązki.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 31 stycznia 2023 r.