Książka obiektu budowlanego w administrowaniu nieruchomościami

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, które stanowią kompendium wiedzy na temat podstawowych zasad obsługi budynków. Podczas zajęć przedstawimy procedury planowania, przygotowania, projektowania i realizacji prac remontowych i innych prac budowlanych wykonywanych w trakcie użytkowania obiektu budowlanego. Powiemy, jaką rolę pełni KOB w planowaniu i przygotowaniu prac remontowych. Wskażemy, gdzie rejestrować w KOB rejestrować poszczególne etapu prowadzenia prac remontowych. Omówimy zasady prowadzenia bieżącej konserwacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawimy procedury realizacji prac naprawczych (remontowych) realizowanych w trakcie użytkowania obiektu budowlanego.
• Omówimy kiedy i gdzie w KOB rejestrować poszczególne etapy i zadania prac naprawczych.
• Pokażemy, jak praktycznie wykorzystać zapisy w KOB przy planowaniu i przygotowaniu prac remontowych.
• Wyjaśnimy, kiedy w naszej pracy będziemy musieli wykorzystywać dokumentację techniczną i dlaczego jej brak jest błędem krytycznym.
• Powiemy, jak organizować i nadzorować prace remontowe.
• Omówimy formalne wymagania dla prowadzenia bieżącej konserwacji.
• Pomożemy odpowiedzieć na odpowiedzieć na pytania niezbędne dla każdego zarządcy nieruchomości:
- Czy wiesz, że obiekt budowlany zużywa się nie tylko technicznie?
- Czy wiesz, że KOB jest podstawowym narzędziem w przygotowaniu prac remontowych w budynku?
- Czy zastanawiałeś w jakim celu (po co?) zamierzasz wykonać prace remontowe? Czy jesteś tego pewien?
- Dlaczego ważnym jest, aby roboty budowlane odpowiednio zakwalifikować albo do remontu, albo do przebudowy?
- Czy wiesz, że jest przynajmniej 7 głównych celów, dla których tworzona jest dokumentacja projektowa?
- Czy wiesz, że przepisy prawa nakładają wymagania kompetencyjne na osoby dokonujące odbiorów robót budowlanych?
- Czy wiesz, gdzie w KOB rejestrujemy prace z zakresu bieżącej konserwacji?
 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I. Planowanie prac naprawczych w nieruchomości – gdzie je rejestrować w KOB.
1. Formy zużycia obiektu budowlanego – techniki diagnostyczne i sposoby zapobiegania.
2. Kontrole stanu technicznego podstawową formą pozyskania informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:
a. kontrole roczne i 5-cio letnie,
b. kontrole doraźne,
c. opinie techniczne, ekspertyzy nakazy nadzoru budowlanego.
3. Rejestracja ocen stanu technicznego w KOB.
4. Planowanie robót budowlanych, remontów i przebudów – określenie celu i spodziewanych rezultatów planowanych prac:
a. wymagania techniczne,
b. oczekiwania eksploatacyjne.
Moduł II. Rejestracja w KOB przygotowania prac remontowych.
1. Audyt inwestycji (analiza due dilligence).
2. Biznesplan.
3. Uzgodnienia, opinie, ekspertyzy – gdzie je rejestrować w KOB.
4. Wytyczne do projektowania.
Moduł III. Rejestracja dokumentacji projektowej w KOB.
1. Cele tworzenia dokumentacji projektowej.
2. Obowiązki projektanta w przepisach Prawa budowlanego.
3. Umowa o prace projektowe.
4. Zawartość dokumentacji projektowej:
a. do zgłoszenia,
b. do pozwolenia na budowę.
5. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie czy realizacja robót bez tych formalności.
6. Kiedy i gdzie rejestrujemy w KOB dokumentację projektową?
Moduł IV Realizacja prac naprawczych – procedura ich rejestracji w KOB.
1. Dobór wykonawcy.
2. Umowa z wykonawcą – kosztorysowa czy ryczałtowa?
3. Wejście na roboty.
4. Nadzór i monitorowanie prac budowlanych – raportowanie, rady budowy.
5. Odbiór robót budowlanych.
6. Rejestracja robót budowlanych w KOB.
Moduł V. Restauracja bieżącej eksploatacji w KOB.
1. Prace z zakresu bieżącej konserwacji:
a. niezbędna dokumentacja,
b. wymagania formalne.
c. KOB a prace z zakresu bieżącej konserwacji.
2. Rejestracja awarii i katastrof w KOB.
3. Rejestracja zmiany sposobu użytkowania w KOB.
4. Rejestracja w KOB innych zdarzeń w trakcie eksploatacji.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 2 czerwca 2022 r.