• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gmina wobec żądań i roszczeń związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. Praktyczne aspekty rozpatrywania roszczeń właścicieli i negocjowania sposobów ich realizacji.

online
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zaprezentujemy aktualne zasady zgłaszania i dochodzenia przez podmioty prywatne roszczeń związanych z działalnością planistyczną gminy. W szczególności roszczeń o charakterze odszkodowawczym z powodu obniżenia wartości nieruchomości lub utrudnień w korzystaniu z niej w dotychczasowy sposób. Nasze analizy dotyczyć będą zagadnień z zakresu oceny zasadności i wysokości roszczenia oraz na prowadzeniu negocjacji mających na celu pozasądowe uzgodnienie należnych właścicielowi świadczeń. Odpowiemy również na pytanie: Czy w ramach uwzględnienia roszczenia, jest możliwe zbycie nieruchomości z publicznego zasobu nieruchomości?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Dowiesz się czym mogą skutkować zmiany planistyczne gminy dla właścicieli nieruchomości.
 • Dowiesz się jakie znaczenie ma luka planistyczna dla ustalenia zmiany przeznaczenia nieruchomości.
 • Poznasz ogólne zasady realizacji roszczeń właściciela/ wieczystego użytkownika związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.
 • Zapoznasz się z prawidłową treścią zgłoszenia roszczenia przez uprawniony podmiot.
 • Będziesz potrafił ustalić przesłanki i definiować rzeczywiste szkody poniesione przez właściciela pozwalające na realizację roszczenia o odszkodowanie za szkodę spowodowaną niemożnością lub istotnym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości.
 • Dowiesz się, czy postanowienia i skutki decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu mogą generować roszczenia właścicieli lub wieczystych użytkowników przeciwko gminie.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia ogólne dotyczące działań planistycznych gminy oraz ich skutków dla właścicieli nieruchomości.

 • Weście w życie planu miejscowego lub jego zmiany oraz ich skutki dla praw i obowiązków właścicieli nieruchomości.
 • Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i zmiana tego przeznaczenia – czy każda zmiana przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym będzie uzasadniała podniesienie roszczeń.
 • Skutki wprowadzenia mieszanego przeznaczenia nieruchomości lub rozszerzenia przeznaczenia o inne, wcześniej nie występujące w planie.
 • Skutki istnienia luki planistycznej (czasu, kiedy dla danego terenu plan miejscowy nie obowiązywał) dla ustalenia zmiany przeznaczenia i możliwości zgłaszania roszczeń wobec gminy.
 • Inne uwarunkowania, decyzje i akty wpływające na treść planu miejscowego, które ograniczają możliwość dochodzenia roszczeń przez właścicieli.

2. Zasady ogólne realizacji roszczeń właściciela/ wieczystego użytkownika związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.

 • Cel roszczenia oraz jego konstrukcja prawna. Czy uprawniony zawsze może wybrać korzystniejszy w swoim mniemaniu sposób realizacji żądania?
 • Zakres roszczenia właściciela/wieczystego użytkownika – czy roszczenie może dotyczyć zmiany przeznaczenia także nieruchomości sąsiednich?
 • Termin na zgłoszenie roszczenia. Wygaśnięcie roszczenia czy przedawnienie roszczenia? Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów i praktyki właściwych organów.
 • Czy można skierować do gminy pismo, które faktycznie nie jest zgłoszeniem roszczenia? Jakie cechy lub treść powinno mieć zgłoszenie roszczenia przez uprawniony podmiot?
 • Jak powinien wyglądać proces uwzględnienia roszczenia na drodze pozasądowej (polubownie) i jakie postanowienia powinny znaleźć się w dokumencie podsumowującym ustalenia stron?
 • Jakie dowody powinien przedstawić uprawniony podmiot celem wykazania istnienia roszczenia oraz jego wartości na etapie pozasądowym? Czy jest możliwe uwzględnienie roszczenia wyłącznie na podstawie oświadczeń podmiotu kierującego żądanie do gminy?
 • Decyzja o warunkach zabudowy wydana dla nieruchomości – jakie skutki wywołuje w uprawnieniach właściciela i czy może stanowić podstawę roszczenia odszkodowawczego przeciwko gminie? Omówienie problematyki w kontekście aktualnego orzecznictwa sądów.

3.Roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną niemożnością lub istotnym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości.

 • Przesłanki ustawowe pozwalające na realizację roszczenia:
  • Czy zawsze musi dojść do zmiany przeznaczenia nieruchomości, której właściciel występuje z roszczeniem?
  • Jak ustalać dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości? Czy chodzi o sposób zagospodarowania nieruchomości czy też może chodzić o aspekty takie jak spokój i brak szkodliwego oddziaływania z gruntów sąsiednich?
  • Kiedy ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości jest istotne, a kiedy nie ma jeszcze cechy istotności?
 • Definiowanie rzeczywistej szkody poniesionej przez właściciela/użytkownika wieczystego oraz kryteria ustalania jej wysokości – omówienie aktualnego orzecznictwa sądów.
 • Żądanie wykupu nieruchomości lub jej części – w jakich warunkach żądanie może być uwzględnione oraz jakie czynności gminy wymagane są do jego realizacji i kto poniesie koszty tych działań?
 • Oferowanie nieruchomości zamiennej a zasada prawidłowej gospodarki w ramach gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości.

4. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

 • Przesłanki ustawowe pozwalające na realizację roszczenia:
  • Obniżenie wartości nieruchomości i związek przyczynowy z działaniem gminy w obszarze planistycznym. Wymogi formalne w zakresie wykazania tych przesłanek
  • Zbycie nieruchomości – czy musi nastąpić, by powstało roszczenie, czy też roszczenia można dochodzić jeszcze przed zbyciem? Czy każda umowa przenosząca własność pozwala na dochodzenie roszczenia o odszkodowanie? Czy konieczne jest odniesienie straty ze zbycia nieruchomości?
  • Czy obniżenie wartości nieruchomości może być wyliczane w oderwaniu od ceny zbycia, czy też cena zbycia przesądza o zaistnieniu przesłanki do żądania odszkodowania?
 • Czy w ramach uwzględnienia roszczenia jest możliwe zbycie nieruchomości z publicznego zasobu nieruchomości?

5. Inne decyzje i akty administracyjne z zakresu planowania przestrzennego które mogą stanowić źródło roszczenia właściciela nieruchomości.

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Czy jej postanowienia i skutki mogą generować roszczenia właścicieli lub wieczystych użytkowników przeciwko gminie?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracownicy urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się działalnością planistyczną i organizacją ładu przestrzennego. Szkolenie nie dotyczy podmiotów, których nieruchomości są objęte uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2024 r. cena wynosi
409 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.