• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Lokalizacja OZE w aktach planowania przestrzennego po reformie

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie przedstawienie zasad i procedur związanych z uwzględnianiem odnawialnych źródeł energii (OZE) w planach zagospodarowania przestrzennego.

Ważne informacje o szkoleniu

Odnawialne źródła energii to jedne z najszybciej powstających inwestycji w Polsce. Wynika to z wielu czynników, m.in. chęci zwiększenia ochrony środowiska i klimatu oraz opłacalności powyższych przedsięwzięć, w szczególności fotowoltaiki. W przyszłości inwestycji tego typu będzie prawdopodobnie coraz więcej.
Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy najważniejsze etapy lokalizacji inwestycji OZE w aktach planowania przestrzennego po reformie z 2023 r. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie lokalizacji inwestycji i planowania przestrzennego

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zagadnień związanych z procedurami sporządzania aktów planowania przestrzennego umożliwiających lokalizację OZE ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywołanych ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz uzyskanie pomocy we wdrażaniu znowelizowanych przepisów.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- Czy plany miejscowe pod OZE po reformie są obligatoryjne?
- Jak powinny wyglądać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku tworzenia planu pod wiatraki?
- Czy za pomocą zintegrowanego planu inwestycyjnego można realizować inwestycję w zakresie elektrowni wiatrowych?
- Czy możliwe jest wybudowanie budynku mieszkalnego w odległości mniejszej niż 700 m od elektrowni wiatrowej?
- Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy dla OZE?
- Jakie są różnice w sporządzaniu aktów planowania przestrzennego dla różnych rodzajów OZE?

zwiń
rozwiń
Program

1. Systematyka aktów prawnych regulujących lokalizację odnawialnych źródeł energii.
2. Szybkie przypomnienie zasad lokalizacji instalacji OZE w aktach planistycznych przed reformą.
3. Zakres zmian dokonanych ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do tematyki OZE.
4. Rola planu ogólnego w zakresie lokalizacji OZE – przegląd stref planistycznych – przełożenie na plan miejscowy.
5. Obligatoryjny plan miejscowy pod OZE – okres przejściowy.
6. Ustalenia planu miejscowego i ich wpływ na lokalizację OZE. Klasy przeznaczenia – notacja i procedura.
7. Tryb uproszczony i zintegrowany plan inwestycyjny pod OZE – możliwe?
8. Lokalizacja elektrowni wiatrowych – lokalizacja - zasady i procedura.
9. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla OZE.
10. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej, branża OZE, deweloperzy farm OZE.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, licencjonowany pośrednik nieruchomości i zarządca nieruchomości, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego oraz sektorze prywatnym. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy i Towarzystwa Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 marca 2024 r.