• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podziały nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 marca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z dziedziny gospodarki nieruchomościami dotyczące podziałów nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje procedurę zatwierdzania podziałów nieruchomości. Wskazuje na kilka trybów, a każdy z nich ma swoją specyfikę i warunki. W związku z tym przedmiotem szkolenia będzie szczegółowe omówienie tych zagadnień, jak również przedstawienie odpowiedniego stosowania przepisów administracyjnych (Kodeks postępowania administracyjnego) w połączeniu z procedurą wynikającą z ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie. Kompleksowo przeanalizujemy przykłady podziałów nieruchomości o wielu funkcjach określonych w MPZP w tym o funkcji rolnej (zagrodowej) oraz podziałów wraz z podziałem budynku ze wskazaniem orzecznictwa sądowoadministracyjnego w tym zakresie. Zagadnienie dostępu do drogi publicznej również często jest powodem skomplikowania spraw podziałowych, w związku z tym zostanie ono szczegółowo omówione. Wskażemy również najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w procedurze podziałów nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedze dotyczącą procedur podziałów nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wraz z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
• Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie podziałów oparte na omawianych przykładach oraz ugruntowanym orzecznictwie, co pozwoli na prawidłowe zatwierdzanie podziałów nieruchomości procedowanych we wszystkich trybach przewidzianych w ustawie.
• Poznasz przykłady i różne sytuacje prawne i faktyczne w powiązaniu z obowiązującymi przepisami, co pozwoli na sprawne posługiwanie się zdobytą wiedzą, a to z kolei usprawni orzekanie we wskazanym zakresie.
• Dowiesz się, kiedy możliwe jest dokonywanie podziałów z urzędu i o nieuregulowanym stanie prawnym.
• Nabędziesz umiejętność sprawnego poruszania się w przepisach prawa i odpowiedniego ich stosowania podczas prowadzenia spraw w przedmiotowym zakresie.
• Poznasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wyjaśnisz wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie nieruchomości i jej podziału w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Kompetencje Wójta, Burmistrza, Prezydenta do zatwierdzania podziału nieruchomości.
3. Podziały:

• Nieruchomości „rolnych” i „leśnych”.
• Nieruchomości zabudowanych.
• Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (art. 93 UGN).
• W przypadku braku planu miejscowego (art. 94 UGN).
• Niezależnie od ustaleń planu miejscowego (art. 95 UGN).
• Nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne (art. 97 ust. 3 UGN).
• Nieruchomości o nieuregulowanych stanie prawnym (art. 97a UGN).
• W wyniku, których następuje przejęcie nieruchomości z mocy prawa - art. 98 UGN i jego konsekwencje – wydzielenie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne.
• W trybie art. 98b UGN – kilku nieruchomości – połączenie i podział.
• Na wniosek i z urzędu - dokumenty, koszty, strony postępowania, właściwość organów.
4. Szczególne tryby zatwierdzania podziałów nieruchomości (np. specustawa drogowa, ustawa z dnia 13 lipca 2023 r.)
5. Szczególne rozwiązania dotyczące regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych).
6. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. – procedura administracyjna zgodnie z KPA.
7. Orzecznictwo dotyczące podziałów nieruchomości w zakresie omówionych zagadnień.
8. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin z wydziałów nieruchomości i planowania przestrzennego zajmujący się tematyką podziałów, uczestniczący i prowadzący postępowania administracyjne w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi nadzoruje prowadzenie postępowań w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 marca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 kwietnia 2024 r.