• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prowadzenie postępowania w sprawach naliczenia rent planistycznych i opłat adiacenckich z omówieniem zmian przewidzianych w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będzie opłata adiacencka oraz renta planistyczna z uwzględnieniem projektowanych zmian w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie to kompleksowe przedstawienie przepisów prawa regulujących tryb postępowania i wymogi formalne decyzji w przedmiocie naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna), decyzji w przedmiocie naliczenia opłaty adiacenckiej w przypadku podziału nieruchomości oraz budowy urządzenia infrastruktury technicznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z obowiązkami organów administracji publicznej w zakresie oceny operatu szacunkowego. Omówiona zostanie treść decyzji ustalającej rentę planistyczną lub opłatę adiacencką. Podczas zajęć przeanalizowane zostaną także proponowane zmiany w zakresie rent planistycznych przewidzianych w projekcie ustawy z dnia 22 kwietnia 2022 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia będziemy omawiać w formule warsztatowej, omawiane przepisy będziemy popierać praktycznymi przykładami w celu zobrazowania danego przypadku. Odpowiemy na pytania oraz omówimy zagadnienia w kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
• Poznanie i przeanalizowanie przepisów intertemporalnych w ustawie z 20 lipca 2017 r. zmieniającej ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz pojawiające się propozycje zmian terminów wydawania decyzji w przedmiocie naliczenia opłaty adiacenckiej.
• Poznanie odpowiedzi na pytania:
- Czy możliwe jest wyegzekwowanie opłaty ustalonej w decyzji wydanej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
- Czy operat sporządzony na potrzeby tego postępowania może zostać wykorzystany w postępowaniu w przedmiocie naliczenia renty planistycznej po zbyciu nieruchomości?
- czy obowiązek uiszczenia opłaty z tytuły wzrostu wartości nieruchomości przechodzi na spadkobierców?
• Zdobycie wiedzy na temat zasad ustalania dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej.
• Przedstawienie poglądów sądów administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu szkolenia, budzących poważne wątpliwości interpretacyjne.
• Poznanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
• Przeanalizowanie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wszczęcie postępowania – przesłanki, ustalanie kręgu stron.
2. Terminy wszczęcia i załatwienia sprawy.
3. Prowadzenie postępowania – wymogi formalne:
• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
• Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego.
• Inne pisma kierowane do strony w toku postępowania, doręczanie pism.
4. Operat szacunkowy:
• Zakres badania operatu szacunkowego przez organ administracji publicznej.
• „Kontroperat”.
• Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców.
• Aktualizacja operatu szacunkowego.
5. Udostępnianie stronom operatu szacunkowego.
6. Postępowanie w przypadku śmierci zobowiązanego do uiszczenia opłaty.
7. Decyzja z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i (…) - tzw. decyzja informacyjna.
8. Ustalenie renty planistycznej w przypadku wystąpienia tzw. luki planistycznej tj. w sytuacji, gdy dany obszar nie był przez pewien okres czasu objęty miejscowym planem.
9. Treść decyzji o ustaleniu opłaty.
10. Rozkładanie na raty opłaty adiacenckiej w oparciu o art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
11. Tryb załatwiania wniosków właścicieli nieruchomości, których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Możliwość ustalania renty planistycznej w przypadku, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
13. Analiza casusów z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów odwoławczych.
14. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych zajmujący się geodezją, podziałami nieruchomości, obrotem nieruchomościami, w szczególności naliczaniem i egzekucją opłat planistycznej i adiacenckiej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie oraz dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 kwietnia 2023 r.