• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opłaty planistyczna i adiacencka - w tym zmiany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będzie opłata adiacencka oraz renta planistyczna w kontekście zmian w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowany temat jest istotny z punktu widzenia spięcia budżetów w wielu gminach. Opłaty, w tym publiczno-prawne i podatki, stanowią dużą część przychodów gmin, z których realizują one wiele inwestycji. Sprawniejsze i efektywniejsze procedowanie w zakresie naliczania i egzekwowania opłat jest istotnym elementem działania jednostki. 25 lipca 2023 r. została podpisania przez Prezydenta ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co oznacza zmiany w przedmiocie definicji opłaty planistycznej i należy odpowiednio się do nich przygotować. Proponowane zajęcia to kompleksowe przedstawienie przepisów i rozwiązań dotyczących opłat publiczno-prawnych planistycznej i adiacenckiej jako danin publicznych. Podczas zajęć zostaną omówione podstawy prawne opłat, sposób ich naliczania i egzekwowania oraz sposób pracy z podstawowym dowodem dla ustalenia wysokości opłat - operatem szacunkowym. Wskażemy na ważne terminy związane z postępowaniami administracyjnymi odnośnie naliczania opłat i orzecznictwo w tym zakresie. Wskażemy na najczęstsze błędy i niezgodności z prawem oraz trudności po stronie administracji. Odpowiemy m.in. na pytania:
• Kiedy powstaje (moment) prawo do naliczania opłat?
• Jaki jest termin naliczenia opłat i jak go obliczyć?
• Kto jest zobowiązany do poniesienia opłat i w jakich okolicznościach?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie procedury naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej i umiejętności stosowania przepisów prawnych w tym zakresie w praktyce z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 . o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
• Poznanie zasad naliczania i egzekwowania danin publicznych: opłat planistycznych i adiacenckich.
• Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z ustaleniem opłaty planistycznej, podmiotami, które są zobowiązane do jej uiszczenia, czynnościami, jakie musi podjąć organ po ustaleniu takiego obowiązku.
• Przedstawienie sposób obliczenia terminu opłaty.
• Zaprezentowanie i omówienie przykładów i wzorów decyzji administracyjnych w przedmiotowym zakresie.
• Przeanalizowanie przykładowych ocen operatów szacunkowych do ustalenia opłat.
• Zdobycie umiejętności oceny podstawowego dowodu w sprawie naliczania opłat, jakim jest operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego.
• Przekazanie obszernych materiałów, m.in. zestawienia orzecznictwa oraz wzorów decyzji o naliczeniu opłat, przykłady oceny operatu szacunkowego, przykłady dla ustalania terminów opłat.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja opłaty planistycznej i adiacenckiej.
2. Podstawy prawne obu danin publicznych wynikające z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Obowiązki gminy związane z naliczaniem opłaty/renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.
4. Rodzaje opłaty adiacenckiej.
5. Omówienie szczegółowe różnych rodzajów opłat adiacenckich.
6. Terminy naliczania opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.
7. Zasady wyceny, rola operatu szacunkowego w postępowaniach związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.
8. Warunki dopuszczalności naliczenia różnych rodzajów opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.
9. Opłata adiacencka a opłata/renta planistyczna.
10. Co to znaczy stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z infrastruktury technicznej?
11. Różnica w pojęciu budowy a przebudowy drogi w kontekście opłat adiacenckich, zagadnienie dróg w aspekcie opłat adiacenckich.
12. Co robić w przypadku, gdy koszt operatu szacunkowego może przewyższyć opłatę adiacencką, zamówienia kierowane do rzeczoznawców majątkowych?
13. Stawka opłaty adiacenckiej, uchwały rady, przykłady, symulacje.
14. Jak skutecznie egzekwować opłatę adiacencką?
15. Różne przykłady praktyczne, omówienie przykładów własnych, praktyczne rozwiązania.
16. Zestawienie orzeczeń sądowo-administracyjnych dotyczących zagadnienia, linii orzeczniczych etc.
17. Obowiązek gminy - naliczanie opłaty planistycznej.
18. Jakie są stawki opłaty planistycznej.
19. Jakie warunki muszą być stworzone do naliczenia opłaty planistycznej.
20. Co to jest „zbycie” nieruchomości?
21. Terminy dla renty planistycznej.
22. Zasady wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat.
23. Rozłożenie opłaty na raty.
24. Możliwość ustalenia opłaty planistycznej a decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
25. Operat szacunkowy – jego rola.
26. Tzw. luka planistyczna, czyli powstanie obowiązku uiszczenia opłaty a termin obowiązywania planu miejscowego. Czy istnieje ona nadal i co wynikać może z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
27. Opłata planistyczna w kontekście nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
28. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, przede wszystkim gminnej. W szkoleniu mogą wziąć udział także planiści, urbaniści, geodeci, architekci, inwestorzy i deweloperzy na rynku nieruchomości, zarządcy dróg, przedstawiciele spółek wodno-kanalizacyjnych, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy i administratorzy nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 września 2023 r.