• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu (art. 59 ust. 3 u.p.z.p.) z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustalania warunków zabudowy w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, KPA i zmiany w prawie budowlanym, podczas zajęć podjęta będzie również tematyka lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, podczas którego krok po kroku przedstawimy zagadnienia dotyczące uzyskiwania lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeanalizujemy przepisy przejściowe ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
Podczas zajęć omówimy:
• wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod kątem kompletności formalnej,
• czynności, jakie powinny być wykonane na poszczególnych etapach postępowania,
• elementy decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
• zasady obliczania terminów wydania decyzji.
Zapoznamy uczestników z aktualnym orzecznictwem oraz elementami KPA w zakresie wydawania i uzyskiwania decyzji WZ oraz decyzji ULICP. Oprócz przepisów omówimy także kwestie praktyczne, dobre praktyki celem przyspieszenia procedur.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie wydawania decyzji o zagospodarowaniu terenu oraz zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
• Dowiesz się, które obowiązujące obecnie przepisy należy stosować, a które będą mogły być stosowane po dniu utraty mocy studium uwarunkowań.
• Poznasz mechanizmy prawidłowego sporządzenia projektu decyzji i jej wydania.
• Dowiesz się kiedy należy wydać decyzję o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• Zdobędziesz wiedzę pozwalającą na prawidłowe przeprowadzenia postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w szczególności analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
• Dowiesz się, jak prawidłowo przeprowadzić postępowania poprzedzające wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w szczególności analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
• Poznasz procedury związane z zagospodarowaniem terenu bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy lub niezgodnie z przepisami planu miejscowego.
• Zapoznasz się ze wzorem wniosku wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
• Poznasz odpowiedzi na pytania:
- Czy na potrzeby ustalenia warunków zabudowy konieczny jest faktyczny i prawny dostęp do drogi publicznej?
- Czy w decyzji ustalającej warunki zabudowy można ustalać ilość miejsc parkingowych, warunki podziału nieruchomości?
- Jakie są warunki ustalania zabudowy dla „farm fotowoltaicznych” i magazynów energii?
• Otrzymasz obszerną prezentację zawierającą m.in. aktualne tezy z orzeczeń sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Decyzje o warunkach zabudowy a plan miejscowy.
2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, treść wniosku, charakterystyka inwestycji we wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku.
3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, forma zawiadomienia, skutki zawiadomienia i braku zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania.
4. Sposób obliczania terminów przewidzianych na wydanie decyzji.
5. Ustalenie osób mających przymiot strony postępowania.
6. Uzgodnienia decyzji oraz opinie gestorów sieci (art. 106 K.p.a.).
7. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Wezwanie do zmiany wniosku w trybie z art. 79a K.p.a.
8. Dobre sąsiedztwo jako przesłanka wydana warunków zabudowy.
9. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma prawna zawieszenia.
10. Dostęp do drogi publicznej.
11. Sporządzanie projektu decyzji, ustalenie poszczególnych parametrów planowanego obiektu.
12. Elementy decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji o zmanię warunków zabudowy. Załączniki do decyzji.
13. Decyzje o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub niezgodnie z planem miejscowym - art. 59 ust. 3 oraz art. 35a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
14. Podsumowanie. Dyskusja. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz osoby przygotowujące projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Od 2007 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej, administracyjnego prawa materialnego (ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne) oraz prawa cywilnego. Od 2008 r. trener z zakresu postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 listopada 2023 r.