Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy oraz decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustalania warunków zabudowy w oparciu o KPA, podczas zajęć podjęta będzie również tematyka lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu realizacja inwestycji wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Podczas proponowanych zajęć nastąpi między innymi:
• Analiza wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod kątem kompletności formalnej.
• Analiza czynności jakie powinny być wykonane na poszczególnych etapach postępowania.
• Analiza elementów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• Przedstawienie sposobu obliczania terminów wydania decyzji.
• Zapoznanie uczestników z problematyką ustalania warunków zabudowy dla „farm fotowoltaicznych”.
• Przedstawienie procedury związanej z zagospodarowaniem terenu bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy lub niezgodnie z przepisami planu miejscowego.
• Omówienie zmian w przepisach po wejściu w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia:
• Zyskają umiejętność przypisania inwestycji do celów publicznych.
• Zapoznają się ze wzorem wniosku wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
• Nabędą wiedzę pozwalającą na prawidłowe przeprowadzenie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, w szczególności analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
• Nabędą wiedzę pozwalającą na wydanie kompletnej decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• Nabędą wiedzę pozwalającą na przeprowadzenia postępowania i wydanie prawidłowej decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu. 
• Będą mogli, wspólnie z prowadzącym, analizować własne przykłady.
• Zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego a plan miejscowy. 
2. Podział inwestycji na wymagające lokalizacji inwestycji celu publicznego i wymagające ustalania warunków zabudowy. 
3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy, treść wniosku, charakterystyka inwestycji we wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku. 
4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, forma zawiadomienia, skutki zawiadomienia i braku zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania.
5.  Sposób obliczania terminów przewidzianych na wydanie decyzji.
6. Udział stron w postępowaniu, przeglądanie akt, oględziny, protokoły i notatki służbowe. 
7. Uzgodnienia decyzji oraz opinie gestorów sieci (art. 106 K.p.a.).
8. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Wezwanie do zmiany wniosku w trybie z art. 79a K.p.a.
9. Tryb postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.
10.  Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma prawna zawieszenia. 
11. Sporządzanie projektu decyzji, ustalenie poszczególnych parametrów planowanego obiektu. 
12. Elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji warunkach zabudowy, załączniki do decyzji.
13. Doręczanie decyzji, dokumentowanie doręczeń, skutki doręczenia. Skutki wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu drugiej instancji.
14. Wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.
15. Decyzje o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, osoby przygotowujące projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz  lokalizacji inwestycji celu publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie oraz dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 12 maja 2022 r.