Zagadnienie prawidłowego dostępu do dróg nieruchomości w zakresie zasobu publicznego oraz zbywania i podziału nieruchomości

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i faktyczne związane z prawnym uregulowaniem dostępu do nieruchomości, który jest jednym z warunków dokonania podziału nieruchomości oraz jej późniejszej możliwości zabudowy. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia prawne i faktyczne związane z pojęciem dostępu do drogi publicznej dla celów podziału nieruchomości jak i jej zabudowy, jak również wyjątki od zasad przyjętych w normach prawnych. Szkolenie obejmuje swoją tematyką zasób publiczny i jego sprzedaż w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dokonywanie oceny nieruchomości w przedmiocie dostępu do dróg publicznych oraz jej prawidłowego opisu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa regulujących dostęp nieruchomości do dróg publicznych oraz praktycznego ich stosowania. Poznanie relacji różnych aktów prawnych, w których znajdują się przepisy związane z tematyką szkolenia.
 • Wskazanie i omówienie najczęściej popełnianych błędów i uchybień w zagadnieniu dostępu nieruchomości do dróg publicznych. Przeanalizowanie przykładowych aktów prawnych i decyzji, ze wskazaniem na często pojawiające się wady prawne oraz odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne nieruchomości przy ich zbywania w trybie przetargów przez podmioty publiczne związanych z tematem szkolenia.
 • Podczas zajęć będą również przedstawiane studia przypadków związane z tematem szkolenia
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe akty prawa regulujące rodzaje oraz dostęp do dróg na obszarze R.P. ; ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawa kodeks cywilny i ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Podział i rodzaje dróg występujące w systemie prawa polskiego – podział i podmioty odpowiedzialne za zarząd i utrzymanie dróg w należytym stanie.
 3. Kategorie obiektów budowlanych a wymagania związane z drogami, dojazdami i dojściami do nieruchomości.
 4. Sposoby ustanowienia dróg, dojazdów i dojść do nieruchomości w przypadku nieuregulowania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości – służebności drogowe i służebność drogi koniecznej – praktyka, oraz zagadnienie służebności przesyłu.
 5. Zagadnienie przejmowania dróg na własność przez gminy i inne podmioty publicznoprawne a podziały nieruchomości dokonywane przez podmioty zgodnie z przepisami UGN – tzw. spec podziały
 6. Wady prawne i fizyczne nieruchomości związane z drogami, dojazdami i dojściami do nieruchomości a odpowiedzialność podmiotów publicznych zbywających nieruchomości w przetargach publicznych.
 7. Jak prawidłowo dokonać opisu nieruchomości w ogłoszeniu i informacji o przetargu oraz umowie sprzedaży nieruchomości w wyniku zakończenia postepowania przetargowego.
 8. Właściwa interpretacja postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy jako element niezbędny do właściwej analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości w zakresie możliwości jej zabudowy, rozbudowy, przebudowy uwzględniającej dostęp nieruchomości do drogi publicznej.
 9. Decyzje o lokalizacji zjazdu wydawane przez zarządców dróg – podstawa prawna do ich wydania a wymogi prawa budowlanego i wpływ na możliwość ewentualnego podziału nieruchomości.
 10. Orzecznictwo sądowe.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za podziały nieruchomości, gospodarkę nieruchomościami, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości, podmioty komercyjne; deweloperzy, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, i inne osoby związane z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na zajęciach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 7 grudnia 2021 r.