Dyrektywa o sygnalistach. Jak prawidłowo ją wdrożyć w podmiotach publicznych. Obowiązki, procedury, wewnętrzne kanały zgłoszeń a termin wdrożenia do 17 grudnia 2021r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii tzw. dyrektywa o sygnalistach zobowiązuje państwa członkowskie UE do wdrożenia jej przepisów do 17 grudnia 2021 r. W celu przygotowania się do jej implementacji oraz poznania i sprawdzenia narzędzi, umożliwiających zgłaszanie nieprawidłowości w swojej jednostce proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu. Prowadząca, w sposób przystępny wyjaśni obowiązujące obecnie przepisy oraz wskaże jak należycie przygotować się do wdrożenia dyrektywy o sygnalistach. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się do realizacji dyrektywy o ochronie sygnalistów w swojej jednostce oraz poznają narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy na temat wprowadzania Dyrektywy o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 • Przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej w Polsce dotyczącej problematyki sygnalistów. Omówienie wytycznych obejmujących przepisy antykorupcyjne dla administracji publicznej oraz zasad postępowania dla urzędników.
 • Wskazanie dokumentacji niezbędnej w trakcie pełnienia funkcji sygnalisty.
 • Zapoznanie z tematyką dotycząca polityki ochrony i innych dokumentów.
 • Uzyskanie podpowiedzi jak nakłonić pracowników do zmiany postrzegania zgłoszeń o nieprawidłowościach w jednostce.
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Kim jest sygnalista? Definicja na podstawie: 

 • Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne.
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

2. Jak wdrożyć dyrektywę w podmiotach publicznych:

 • Podmioty zobowiązane na gruncie dyrektywy.
 • Co ze zwolnieniem z obowiązku gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniających mniej niż 50 pracowników lub innych podmiotów, zatrudniających mniej niż 50 pracowników?
 • Definicje na gruncie dyrektywy. Czym są naruszenia? Jakie naruszenia może zgłaszać sygnalista?

3. Jakie przepisy obowiązują aktualnie w Polsce a dotyczą sygnalistów?
4. Co z wdrożeniem dyrektywy, co z projektem polskiej ustawy?
5. Whistleblowing a system zgłaszania nieprawidłowości w podmiotach publicznych.
6. Jak przygotować się do wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości?
7. Zgłoszenie nieprawidłowości i naruszeń. Zawiadomienie i jego elementy. Dane osobowe sygnalisty. A co z anonimami?
8. Kto może być sygnalistą? Przykłady.
9. Proces a procedura (niezbędne elementy procedury ) -
omówienie koniecznych elementów procedury i ich etapów.
10. Kanały zgłoszeń wewnętrznych:

 • Jak wybrać wewnętrzny kanał zgłoszeń?
 • Kanały archaiczne a nowe technologie. 
 • Jak wdrożyć wewnętrzne kanały zgłoszeń?
 • Jak powinien działać odpowiedni wewnętrzny kanał zgłoszeń?

11. Jak zapewnić poufność, ochronę tożsamości sygnalisty:

 • Ochrona danych osobowych a procedura zgłaszania nieprawidłowości. 
 • Ochrona danych osobowych sygnalisty, innych osób uczestniczących w postępowaniach wyjaśniających oraz osób oskarżonych o naruszenia.
 • Zadania IOD na gruncie zgłoszeń sygnalisty. 

12. Wyznaczenie osoby, działu, compliance officer, radcy prawnego, koordynatora ds. zgodności czy zewnętrznego podmiotu itp.:

 • Kto będzie odbierał zgłoszenia i prowadził postępowanie u nas w organizacji?
 • Rola tych osób w postępowaniu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w tym jst i ich jednostek organizacyjnych, sekretarze, skarbnicy, przewodniczący rad, inspektorzy ochrony danych osobowych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, radcy prawni, pracownicy administracji samorządowej i państwowej powołani do pełnienia funkcji sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 8 lipca 2021 r.