Wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – Sygnaliści w samorządach

Ważne informacje o szkoleniu

Polityka Ochrony Sygnalistów to dokument określający środki ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów. Projekt ustawy o  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (przewidujący, jak już wspomniano, kary nawet do 60 mln zł) sugeruje, że również w przypadku ustawy dedykowanej sygnalistom sankcje za podejmowanie działań odwetowych lub niewypełnienie obowiązków związanych z wdrożeniem systemu zgłaszania nieprawidłowości mogą być bardzo dotkliwe. Udział w spotkaniu wyjaśni uczestnikom, jak implementować nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów, która musi zostać wdrożona do 17 grudnia 2021 roku, oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Szkolenie prowadzone będzie w praktyczny sposób, w oparciu o gotowe wzory procedur i dokumentację.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
 • Uczestnik szkolenia dowie się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wstęp – podstawowe informacje.
 2. System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja!
 3. Definicja sygnalisty.
 4. Poufność a anonimowość sygnalisty.
 5. Obowiązek prawny.
  • Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
  • Pozostałe ważne przepisy prawa.
 6. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
  • Obszary oddziaływania Dyrektywy;
  1. Kim mogą być zgłaszający naruszenia?
 7. Nowe obowiązki pracodawców – proces wdrożeniowy
 8. Kary i środki karne.
 9. Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym. Jak ma wyglądać procedura – każdy z uczestników otrzyma wzorcowe dokumenty!
 10. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:
  • opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
  • wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
  • określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
  • określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
  • określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
  • określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
  • określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
 11. Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych.
 12. Omawianie dokumentacji wewnętrznej w postaci Polityki Ochrony Sygnalistów.
 13. Konsultacje z prelegentem.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych pracowników i kadry kierowniczej, w tym Sekretarzy, Skarbników, Pracowników Rady, Przewodniczących Rady w urzędach miast, gmin, powiatów oraz urzędach marszałkowskich, a także urzędów wojewódzkich, inspektoratów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej, inspekcji weterynaryjnej oraz zakładów ubezpieczeń społecznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w dużych firmach produkcyjnych, jst, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Czynny Koordynator ds. dostępności oraz sygnalista w urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl  do
13 września 2021 r.