• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Analiza posiadanych i niezbędnych informacji do wypełnienia sprawozdania o odpadach komunalnych za 2022

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy najistotniejsze zapisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwrócimy uwagę na ustalanie zasad współpracy (w tym przekazywania niezbędnych danych) pomiędzy podmiotami odbierającymi odpady a przetwarzającymi (m. in. prowadzącymi IK). Prowadząca omówi m.in. zasady ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, postępowanie z odpadami, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, sposób obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2022 rok i lata następne a także sposób obliczania nowego poziomu składowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie i utrwalenie informacji w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności komunalnymi z obowiązującymi przepisami prawa mającymi znaczenie w gospodarowaniu tymi odpadami.
  • Uaktualnienie wiedzy nt. prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
  • Przedstawienie sposobu obliczania za 2022 r. i lata następne poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
  • Poznanie zasad obliczania poziomu składowania za 2022 rok, który będzie po raz pierwszy obliczany przez podmioty odbierające odpady na podstawie indywidualnych umów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• pojęcie odpadu komunalnego i jego klasyfikacja
• definicja gospodarowania odpadami, przygotowania do ponownego użycia;
• magazynowanie odpadów, tytuł prawny do miejsca magazynowania,
• wpis w rejestrze BDO dla prowadzącego PSZOK i obowiązek jego aktualizacji , obowiązek aktualizacji danych w przypadku uzyskania nowej decyzji lub zmiany decyzji administracyjnej, prowadzenie PSZOK przez gminę, dodanie nowego miejsca prowadzenia działalności –sporządzanie aktualizacji wpisu w BDO na przykładzie.
2. Ewidencjonowanie odpadów w BDO - najważniejsze zagadnienia:
• kogo dotyczy obowiązek ewidencji odpadów;
• ewidencja pełna, uproszczona i zwolnienia z ewidencji- kiedy, kto i do jakich ilości;
• rodzaje kart ewidencji odpadów i wybór właściwej- znaczenie dla podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi w tym prowadzących PSZOK;
• zakładanie i uzupełnianie karty ewidencji odpadów, konieczność podawania dodatkowych danych w ewidencji odpadów,
• informacje wykazywane w karcie przekazania odpadów: wybór podmiotu, wybór miejsc prowadzenia działalności;
• jak postąpić w przypadku odrzucenia karty przekazania odpadów;
• wymóg podawania stanów magazynowych odpadów na dzień 1 stycznia danego roku;
• ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy,
• znaczenie ewidencji odpadów w sprawozdaniach podmiotów odbierających , zbierających i przetwarzających odpady komunalne.
3. Odpowiedzialność posiadacza odpadów i przenoszenie jej na inny podmiot:
• podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od posiadacza odpadów;
• przeniesienie odpowiedzialności na inny podmiot;
• przekazywanie wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby;
• kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady;
• odpowiedzialność transportującego odpady.
4. Pozyskiwanie danych niezbędnych do rzetelnego wypełnienia sprawozdania dot. odpadów komunalnych:
• zakres informacji przekazywanych przez prowadzących instalacje komunalne - rozbieżności pomiędzy zapisami ustawy a oczekiwaniem podmiotu podbierającego odpady.
• zapisy w umowach pozwalające na pozyskanie danych niezbędnych do obliczenia poziomów i rzetelne wypełnienie sprawozdania.
5. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2022 rok
• omówienie zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U.2021 r. poz. 1530);
• ustalanie masy odpadów poddanych recyklingowi,
• niektóre zapisy Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2019/1004 mające zastosowanie przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
• pozyskanie danych nt. masy bioodpadów zagospodarowanych u źródła-przydomowe kompostowniki;
• obliczanie poziomu na przykładzie.
6. Poziom składowania za 2022 rok - po raz pierwszy obliczany przez podmioty odbierające odpady na podstawie indywidualnych umów, pozyskiwanie danych w celu rzetelnego wypełnienia sprawozdania i obliczenia poziomów za 2022 rok.
• omówienie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie obliczania poziomu składowania;
• problemy z pozyskaniem danych do obliczenia poziomu.
7. Zasady postępowania z odpadami budowlanymi po 1 stycznia 2023 roku.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane do podmiotów odbierających odpady, prowadzących PSZOK, zbierających i przetwarzających odpady komunalne a także przedstawicieli gmin odpowiedzialnych za realizację obowiązków ustawowych w zakresie odpadów komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wydaje decyzje administracyjne dot. gospodarki odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 listopada 2022 r.