Baza BDO jako narzędzie kontroli podmiotów gospodarczych

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczące kontroli podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami (BDO).

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia omówimy możliwości weryfikacji podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami, wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, produktów i produktów w opakowaniach w bazie BDO. Omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie Bazy BDO. Przedstawiona zostanie pełna funkcjonalność systemu w zakresie prawidłowych wpisów i wynikających z nich obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy w zakresie bazy BDO.
• Nabycie praktycznych umiejętność korzystania z bazy BDO, podpartej wiedzą formalno-prawną w zakresie obowiązków środowiskowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
• Uzyskanie wiedzy o możliwościach kontrolnych urzędów poprzez bazę BDO.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie w najnowszą podstawę prawną regulującą gospodarowanie odpadami i opakowaniami.
2. Rejestr BDO – jakie podmioty podlegają pod wpis i jakie mają obowiązki w tym zakresie.
3. Baza BDO i jej funkcjonalność - prezentacja funkcjonalności bazy:

• Logowanie do systemu BDO - użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień.
• Przypisywanie podmiotu do użytkownika głównego.
• Miejsca prowadzenia działalności - sposób dodawania.
• Nawigacja w systemie BDO - wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący).
• Składanie wniosków aktualizacyjnych w BDO.
• Omówienie poszczególnych modułów rejestru.
• Awaria systemu – działania.
• Weryfikacja wpisów w rejestr, a rodzaj prowadzonej działalności przez podmioty.
4. Weryfikowanie podmiotów BDO - prezentacja funkcjonalności bazy:
• Sprawdzanie firm gospodarujących odpadami.
• Sprawdzanie transportujących odpadami.
5. Prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów w bazie BDO:
• Kto prowadzi ewidencję.
• Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji - nowe rozporządzenie.
• Ewidencja uproszczona - kto może ja prowadzić.
6. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi:
• Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach.
• Zasady samodzielnego rozliczania się z obowiązków.
• Umowy z organizacjami odzysku.
• ROP - rozszerzona odpowiedzialność producenta.
• Realizacja obowiązków przez wprowadzających do 1 Mg odpadów.
• Kampanie edukacyjne.
• Sprawozdania.
• Nowa dokumentacja DPR i DPO oraz EDPR i EDPO - nowe zasady jej wystawiania.
7. Opłata recyklingowa:
• Wpis do rejestru.
• Ewidencja i sprawozdawczość toreb z tworzywa sztucznego.
• Opłaty.
8. Karty przekazania odpadów (KPO w BDO):
• Przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie),
• Omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu.
• Potwierdzenie transportu i rola transportującego.
• Dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów).
• Korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu.
• Transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady.
• KPO w formie papierowej.
• KPOK - karty przekazania odpadów komunalnych dla kogo, jak je wypełniać.
9. Karty ewidencji odpadów:
• Tworzenie KEO w bazie BDO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów).
• Rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO).
• Stany magazynowe - powiązane z ewidencją i sprawozdawczością.
• Przekazywanie odpadów osobowym fizycznym.
• Międzynarodowe przemieszanie odpadów w KEO.
• Wpisywanie w KEO KPO w wersji papierowej.
• KEOK - karty ewidencji odpadów komunalnych.
10. Sprawozdawczość w bazie BDO - przesunięcie terminów, nowe wzory formularzy – jak wypełniać prawidłowo:
• Sprawozdania w BDO (rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne) – warsztat wypełniania.
• Opłata produktowa - sprawozdawczość w bezie BDO.
• Wnioski, dokumenty DPR, DPO w bazie BDO.
11. Najczęstsze błędy popełniane w BDO oraz ich korygowanie.
12. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.
13. Powiązanie kontroli z rejestrem BDO. 
14. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Osoby odpowiedzialne za ewidencję odpadów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, od 18 lat współpracujący z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnym, obowiązków środowiskowych i systemów zarządzania środowiskowego. Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej, oraz audytor wewnętrzny ISO 14001 - Politechnika Krakowska. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej – ekspert ds. ochrony środowiska, audytor środowiskowy i trener. Prowadzi stałe doradztwo, konsulting i szkolenia w zakresie ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001. Wysoko oceniana przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 17 czerwca 2022 r.