Decyzje środowiskowe krok po kroku – przebieg postępowania administracyjnego

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej.

Cena za udział w szkoleniu stacjonarnym: 459,00 zł

Cena za udział w szkoleniu online: 349,00 zł

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu postępowania administracyjnego, oceny oddziaływania na środowisko oraz pozostałych obowiązków organów administracji związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych. Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zasady procedowania decyzji środowiskowych na podstawie Ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247). Ponadto wpływ decyzji środowiskowej na decyzje następcze został istotnie zwiększony i doregulowany w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 784). Poza tym zwrócimy uwagę na dodatkowe obowiązki urzędników wynikające z uzupełniania informacji w bazie OOŚ oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie. Poruszymy także tematykę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nabycie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie postępowania począwszy od wniosku, ustalenia i zawiadamiania stron, przez opiniowanie i uzgadnianie oraz udział społeczeństwa i na końcu wydawania decyzji środowiskowej. Zapoznanie uczestników szkolenia ze szczegółami prowadzenia postępowania w zakresie wydawania decyzji środowiskowej. Uświadomienie wpływu i konsekwencji warunków realizacji przedsięwzięcia ustalonych w decyzji środowiskowej na decyzje następcze. Zwrócenie uwagi na niuanse postępowania.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Organy wydające decyzje środowiskowe:
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta,
  • starosta,
  • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • inne organy.
 2. Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowych – Rozporządzenie Rady Ministrów:
  • I grupa,
  • II grupa.
 3. Etapy analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko - screening i scoping.
 4. Przebieg postępowania dot. uzyskania decyzji środowiskowej:
  • wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w tym wymagane załączniki – weryfikacja kompletności,
  • załączniki do wniosku,
  • karta informacyjna przedsięwzięcia,
  • strony postępowania,
  • opinie organów współuczestniczących w postępowaniu,
  • zakończenie postępowania na etapie screeningu i przygotowanie projektu decyzji środowiskowej,
  • nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • zawieszenie postepowania,
  • przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko,
  •  podjęcie postepowania,
  •  weryfikacja raportu – czynności organu, uzgadnianie i opiniowanie,
  •  udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ,
  •  wydanie decyzji środowiskowej,
  •  obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania.
 5. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej.
 6. Uzupełnianie baz OOŚ i publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 7. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 8. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane do urzędników w szczególności gminnych, zaangażowanych w wydawanie decyzji środowiskowych. Wskazany jest udział pracowników urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Możliwy jest udział przedsiębiorców realizujących inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonujących dokumentację wymaganą dla przedsięwzięć (karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania na środowisko).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwę kawową i lunch.
Cena 459 PLN netto/os.


W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online – prosimy kliknąć w poniższy przycisk zobacz więcej.