Decyzje środowiskowe. Zawiłości procedowania, w tym KIP i raport, ustalanie i informowanie stron, zasięg oddziaływania, opiniowanie, uzgadnianie, udział społeczeństwa.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu postępowania administracyjnego, oceny oddziaływania na środowisko oraz pozostałych obowiązków organów administracji związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych. Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zasady procedowania decyzji środowiskowych na podstawie Ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247). Ponadto wpływ decyzji środowiskowej na decyzje następcze został istotnie zwiększony i doregulowany w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 784). Poza tym zwrócimy uwagę na dodatkowe obowiązki urzędników wynikające z uzupełniania informacji w bazie OOŚ oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie. Poruszymy także tematykę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nabycie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie  postępowania począwszy od wniosku, ustalenia i zawiadamiania stron, przez opiniowanie i uzgadnianie oraz udział społeczeństwa i na końcu wydawania  decyzji środowiskowej. Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami w zakresie wydawania decyzji środowiskowej. Uświadomienie wpływu i konsekwencji warunków realizacji przedsięwzięcia ustalonych w decyzji środowiskowej na decyzje następcze.

zwiń
rozwiń
Program

1. Idea ocen oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowych.

2. Etapy analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko - screening i stoping.

3. Udział stron, a udział społeczeństwa, informowanie społeczeństwa o ocenach oddziaływania.

4. Organy wydające decyzje środowiskowe.
a. wójt, burmistrz, prezydent miasta,
b. starosta,
c. regionalny dyrektor ochrony środowiska,
d. inne organy.

5. Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowych.
a. I grupa,
b. II grupa,
c. Tzw. III grupa.

6. Przebieg postępowania dot. uzyskania decyzji środowiskowej.
a. wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w tym wymagane załączniki – weryfikacja kompletności,
b. karta informacyjna przedsięwzięcia,
c. zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
d. strony postępowania,
e. opinie organów współuczestniczących w postępowaniu,
f. zakończenie postępowania na etapie screeningu i przygotowanie projektu decyzji środowiskowej,
g. nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
h. zawieszenie i podjęcie postępowania lub jego umorzenie,
i. przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko i jego analiza – scoping,
j. uzgodnienia organów współdziałających na etapie stopingu,
k. udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ,
l. wydanie decyzji środowiskowej,
m. obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania,
n. uzgodnienia sprzecznych stanowisk organów współdziałających,
o. przedłużenie okresu skutecznego dołączania decyzji środowiskowej do wniosków o wydanie decyzji wykonawczych,
p. przeniesienie decyzji środowiskowej,
q. zmiany decyzji środowiskowej.

7. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej.

8. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.

9. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników w szczególności gminnych, zaangażowanych w wydawanie decyzji środowiskowych. Wskazany jest udział pracowników urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Możliwy jest udział przedsiębiorców realizujących inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonujących dokumentację wymaganą dla przedsięwzięć (karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania na środowisko).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 10 sierpnia 2021 r.