• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych pod względem zmian klimatu

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska i planowania przestrzennego, przedmiotem którego będą obowiązki jst związane z adaptacją do zmian klimatu, w tym przygotowania inwestycji infrastrukturalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną wymagania w zakresie analizy inwestycji infrastrukturalnych pod względem zmian klimatycznych. Omówiony zostanie tok postępowania wymagany przez Komisję Europejską w dokumencie „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027”. Omówione zostaną także wymagania dla inwestycji przygotowywanych do dofinansowania wynikające z zastosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” oraz taksonomii zielonych inwestycji. Analizy tego typu są wymagane dla inwestycji, które ubiegają się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, takich jak budowa dróg, linii kolejowych i węzłów przesiadkowych, zakup taboru transportu publicznego, budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych, budowa instalacji energetycznych, budynków publicznych i prywatnych. Przedstawione zostaną przykłady takich analiz dla wybranych typów inwestycji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie nowych wymagań stosowanych podczas ubiegania się o Fundusz Europejskie dla inwestycji infrastrukturalnych publicznych i prywatnych.
• Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania inwestycji, co pozwoli przygotować się do nowych obowiązków.
• Otrzymanie odpowiedzi na między innymi następujące pytania:
- Jak weryfikować infrastrukturę pod względem wpływu na klimat?
- Jak obliczać emisje gazów cieplarnianych dla przygotowywanych inwestycji?
- Jak analizować przystosowanie (adaptację) inwestycji do zmian klimatu?
- Co może spowodować, że inwestycja otrzyma lub nie otrzyma dofinansowania ze względu na analizy klimatyczne?
- Co to jest zasada „nie czyń poważnych szkód” i taksonomia zielonych inwestycji?
- Jakie wymagania wobec inwestycji wnosi zasada „nie czyń poważnych szkód”?
- Gdzie i jak sprawdzić kryteria wynikające z zasady „nie czyń poważnych szkód”?

zwiń
rozwiń
Program

1. Weryfikacja inwestycji pod względem wpływu na klimat – łagodzenie zmian klimatu:
• Omówienie procesu analizy inwestycji pod względem łagodzenia zmian klimatu: od analizy emisji do analizy neutralności klimatycznej inwestycji.
• Postępowanie związane z obliczaniem emisji gazów cieplarnianych dla inwestycji.
• Przykłady obliczeń emisji dla różnych rodzajów inwestycji.
2. Weryfikacja inwestycji pod względem wpływu na klimat – przystosowanie (adaptacja) do zmian klimatu:
• Omówienie procesu analizy inwestycji pod względem przystosowania do zmian klimatu: od analizy wrażliwości do analizy ryzyka.
• Przykłady weryfikacji inwestycji pod względem przystosowania do zmian klimatu.
• Przykłady przystosowania inwestycji do zmian klimatu.
3. Zasada „nie czyń poważnych szkód” i jej praktyczne zastosowanie:
• Źródła informacji o zasadzie „nie czyń poważnych szkód” i zakres jej stosowania w Funduszach Europejskich 2021-2027 do inwestycji infrastrukturalnych.
• Kryteria „nie czynienia poważnych szkód” dla wybranych inwestycji.
4. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek administracji publicznej, z wydziałów odpowiedzialnych za przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych oraz ubieganie się o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszy Europejskich, ochrony środowiska. A także pracownicy przedsiębiorstw komunalnych lub firm konsultingowych, którzy będą przygotowywali inwestycje do realizacji oraz wnioski o dofinansowanie inwestycji w imieniu instytucji samorządowych lub imieniu własnym. Ze szkolenia mogą także skorzystać pracownicy mniejszych firm konsultingowych wykonujących opracowania w zakresie ochrony środowiska na rzecz gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert i analityk ochrony środowiska. Autor wielu analiz w zakresie zanieczyszczeń z transportu, emisji gazów cieplarnianych, adaptacji do zmiany klimatu oraz ocen oddziaływania na środowisko. Specjalista w tematyce polityki transportowej i klimatycznej oraz zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Doktor Nauk o Ziemi, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2012). Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną klimatu: w latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, a w latach 2014-2019 projekt LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowano m.in. Strategię Adaptacji Warszawy do zmiany klimatu. Po 2019 roku ekspert w zakresie polityki klimatycznej Unii Europejskiej w projektach LIFE_UNIFY oraz Togetherfor1,5, analizuje m.in. wykorzystanie funduszy europejskich na ochronę środowiska. Wykonywał analizy emisji gazów cieplarnianych dla przedsiębiorstw i inwestycji, np. warszawskiego metra. Analizuje przygotowanie gmin do zmian klimatu. Prowadził szkolenia z zakresu taksonomii i weryfikacji inwestycji pod względem klimatu dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 lutego 2024 r.