Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia wydziałów ochrony środowiska jest procedura administracyjna związana z usuwaniem drzew i krzewów. Szkolenie, które proponujemy ma za zadanie pomóc urzędnikom w rozwiązaniu najważniejszych problemów z tym związanych.

Ważne informacje o szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na kwestie problematyczne związane z usuwaniem drzew wynikające z przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów materialnych dotyczących otoczenia problemu usuwania drzew, np. z zakresu form ochrony przyrody, bezpieczeństwa. W trakcie szkolenia wskazane również będą pojawiające się błędy merytoryczne i proceduralne organów administracji, które są często powodem wnoszenia zażaleń, odwołań czy skarg.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskają Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
• Po co należy chronić drzewa?
• W jaki sposób wydać zezwolenie na usunięcie drzew, aby nie naruszyć innych przepisów, np. z zakresu form ochrony przyrody czy Kodeksu cywilnego?
• Dlaczego należy uwzględniać drzewa i tereny zieleni w planach miejscowych?
• Jak usuwać drzewa na kolei?
• Jak wydawać zezwolenia na usunięcie drzew w związku z ustawą „lex deweloper”?
• Kiedy i jak można wydać decyzje sprzeciwiająca się usunięciu drzew?

zwiń
rozwiń
Program

1. Usuwanie drzew w polskim prawodawstwie (ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, specustawy, prawo lokalne, kompetencje organów).
2. Problematyczne definicje (np. drzewo a krzew, drzewo owocowe, tereny zieleni, las).
3. Kompetencje organów (działanie w zakresie i na podstawie przepisów prawa, ważenie interesu indywidualnego, a ochrony przyrody).
4. Kodeks postępowania administracyjnego, a usuwanie drzew (pojęcie sprawy, gromadzenie i rozpatrywanie materiału dowodowego, strony postępowania, wnioskodawcy, współwłasność – także przy zgłoszeniu, postępowania wpadkowe).
5. Usuwanie drzew a formy ochrony przyrody (zakazy obowiązujące w obrębie form ochrony przyrody, np.: na terenie parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, indywidualne zezwolenia na odstępstwa od obowiązujących zakazów, procedury uzyskiwania zezwoleń, ochrona gatunkowa, pomniki przyrody).
6. Terminy (terminy proceduralne, wykonywanie oględzin, czas obowiązywania decyzji, okres lęgowy ptaków).
7. Materiał dowodowy (elementy konieczne do uwzględnienia w materiale dowodowym, kompetencje podmiotów przeprowadzających oględziny, wiarygodność materiałów z oględzin).
8. Stosowanie wyłączeń wymienionych w art. 83f ustawy o ochronie przyrody (usuwanie drzew bez zezwolenia, usuwanie drzew na podstawie zezwoleń wydanych na podstawie innych przepisów niż rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody – analiza problematycznych przypadków).
9. Usuwanie drzew z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i niebędących własnością wnioskodawcy.
10. Usuwanie drzew na terenach gospodarstw rolnych.
11. Drzewa a zagrożenie bezpieczeństwa (usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew rosnących w pobliżu obiektów budowlanych, na granicy nieruchomości, w pasie drogowym, relacje sąsiedzkie).
12. Nasadzenia kompensacyjne a nasadzenia za odroczenie opłaty (zasady ustalania).
13. Przesłanki do wydania zezwoleń na usunięcie drzew lub odmowy do ich usunięcia (przykładowe rozwiązania alternatywne, ochrona gatunkowa, przepisy prawa lokalnego, drzewa „pomnikowe”).
14. Gniazda w obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia lub wykonania zabiegów pielęgnacyjnych (kiedy można je usuwać, czy muszą być zajęte).
15. Okoliczności mające wpływ na wysokość opłaty i kary (usuwanie drzew wielopniowych, naliczanie opłat przy usunięciu drzew na zgłoszenie, stosowanie ulg, stan wyższej konieczności).
16. Zmiany wydanych decyzji.
17. Zezwolenie na usunięcie drzew a inne pozwolenia (korelacje pomiędzy zezwoleniami na usuniecie drzew a zezwoleniami z zakresu form ochrony przyrody, np. ochrony gatunkowej, decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę, etc.).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które usuwaniem drzew zajmują się już jakiś czas, ale mile widziane będą również osoby, które dopiero zaczynają przygodę z tymi zagadnieniami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik administracji rządowej od 11 lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zielenią oraz ochroną przyrody (interpretacja przepisów oraz orzecznictwo administracyjne). Swoją wiedzę oraz dobre praktyki w zakresie ochrony przyrody i zarządzania zielenią od 6 lat przekazuje uczestnikom licznych szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 25 sierpnia 2021 r.