• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nasadzenia zastępcze jako forma kompensacji przyrodniczej. Badanie udatności nasadzeń. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie w świetle przepisów i orzecznictwa. Problemy praktyki

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest jedna z form kompensacji przyrodniczej, a konkretnie nasadzenia zastępcze. Prowadząca omówi zasady postępowań administracyjnych w tym zakresie i odpowie na pytania – kiedy można wydać decyzję bez nasadzeń, czy i kiedy można zmienić decyzję z nasadzeniami. Nauczą się Państwo także praktycznego stosowania przepisów procedury administracyjnej w sprawach związanych z nakładaniem obowiązku kompensacji przyrodniczej i późniejszej kontroli nasadzeń. Uzupełnieniem szkolenia będzie, poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA) oraz udział w dyskusji i wymianie doświadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. nakładania obowiązku kompensacji przyrodniczej oraz kiedy można wydać decyzję bez zlecania obowiązku nasadzeń.
  • Poznanie zasad odbioru nasadzeń oraz sprawdzania udatności nasadzeń z podziałem na procedurę, gdy była wydana decyzja z opłatą odroczoną oraz decyzje „bez opłat” z obowiązkiem nasadzeń.
  • Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera.
  • Zapoznanie się z praktycznym stosowaniem przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z nakładaniem obowiązku kompensacji przyrodniczej a potem sprawdzania udatności nasadzeń. Jak wystrzegać się błędów proceduralnych, na co zwracać uwagę, by SKO czy sąd administracyjny nie uchyliły decyzji?
  • Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zapewnianie czynnego udziału strony w postępowaniu, zasady prowadzenia postępowania dowodowego (w tym rozkład ciężaru dowodu-„kto co komu udowadnia”), właściwe uzasadnianie decyzji, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 kpa (przesłanki, procedura), stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa (przesłanki, procedura).
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie kompensacji przyrodniczej w świetle Prawa ochrony środowiska.
2. Właściwość organów wydających decyzje z zakresu weryfikacji udatności kompensacji.
3. Rodzaje nasadzeń kompensacyjnych i zasady ich nakładania w decyzjach zezwalających na usunięcie zieleni:
a) nasadzenia w związku z opłatami odroczonymi,
b) nasadzenia przy decyzjach bez opłat,
c) nasadzenia w zamian za usunięcie topoli nie należących do gatunków rodzimych o obwodzie pnia powyżej 100 cm na wysokości 130 cm,
d) przesłanki do nałożenia obowiązku kompensacji,
e) zasady ustalania kompensacji (m.in. liczba sadzonek, miejsce wykonywania nasadzeń, dobór gatunków, obwód sadzonki, czy można zlecać nasadzenia krzewów za usuwane drzewa itd.),
f) przesłanki odstąpienia od obowiązku nasadzeń w świetle art. 86 ust 2 uop.
4. Prawne możliwości zmiany zakresu kompensacji przyrodniczej - w jakim terminie i w jakim trybie może nastąpić zmiana decyzji ostatecznej. Czym powinien kierować się organ i kiedy powinien wydać decyzję odmowną.
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych celem weryfikacji udatności nasadzeń:
a) Kiedy postępowanie powinno być wszczęte (terminy w ustawie)?
b) Wszczęcie postępowania administracyjnego.
c) Strony postępowania i udział w postępowaniu organizacji ekologicznych.
d) Oględziny (zawiadomienia o oględzinach, terminy, przepisy KPA w tym zakresie, co robić, jeśli strona nie stawia się na oględzinach, nie odbiera korespondencji itd.).
e) Weryfikacja udatności nasadzeń - pojęcie zachowania żywotności w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody
f) Przy braku zachowania żywotności pojęcie i rodzaje przyczyn zależnych i niezależnych od posiadacza. Narzędzia, jakie ma organ, by weryfikować te kwestie. Rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu („kto co komu udowadnia”).
g) Rodzaje wydawanych w postępowaniu decyzji: umorzenie opłat odroczonych, decyzja o pobraniu opłaty, rozliczenie proporcjonalne.
h) Zasady pobierania opłat, terminy, udzielanie ulg w spłacie, przedawnienie.
6. Weryfikacja nasadzeń przy decyzjach bez opłat:
a) terminy,
b) procedura,
c) ponowne nałożenie obowiązku-przesłanki, procedura,
d) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji - przesłanki, procedura.
7. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania (uwaga: pytania można zadawać podczas całego czasu trwania szkolenia).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, jednostki drogowe - zarządy dróg, inne podmioty zarządzające nieruchomościami (uczelnie wyższe, szpitale, jednostki kultury), firmy zajmujące się nasadzeniami, pielęgnacją zieleni, wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r., od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 339 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 17 sierpnia 2022r.