Obowiązki gmin w zakresie organizacji postępowania z odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które zwraca uwagę na zmiany regulacji w gospodarce odpadami w 2019 i 2020 r. oraz prezentuje perspektywy na 2021 r. tj. zmiany na poziomie unijnym – Europejski Zielony Ład i koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. To zmiany wynikające z wdrożenia nowelizacji dyrektywy ramowej o odpadach, dotyczące wielu kwestii z zakresu głównie ustawy o odpadach, ale mających znaczenie przy postępowaniu z odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • uporządkowanie wiedzy dotyczącej komunalnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • poznanie aktualnej regulacji prawnej zagadnienia,
  • przybliżenie systemu BDO, dokumentowanie postępowania z odpadami komunalnymi w systemie BDO.
zwiń
rozwiń
Program
  1. System przepisów o gospodarowaniu odpadami, w tym komunalnymi i jego wprowadzone oraz spodziewane zmiany.
  2. Zadania gmin w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, obowiązek osiągania poziomów odzysku i recyklingu.
  3. Gminne regulacje prawne dotyczące systemu postępowania z odpadami komunalnymi; regulamin utrzymania czystości i porządku, uchwały dotyczące kształtu systemu i kwestii opłatowych.
  4. Organizacja systemu zbierania i odbioru odpadów z nieruchomości – wymagania prawne.
  5. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, jego adresaci i organizacja, w tym punkty selektywnego zbierania odpadów (zasady tworzenia i funkcjonowania PSZOK, sprawozdawczość w systemie BDO).
  6. Zasady odbierania odpadów z nieruchomości, obowiązki gmin i przedsiębiorców.
  7. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów o postępowaniu z odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami komunalnymi, radni gmin, przedsiębiorcy zajmujący się zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska, w tym regulacji dotyczących gospodarki odpadami, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2015-2019), wykładowca akademicki na katedrze Zespół Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 19 kwietnia 2021 r.