Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. Problemy praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo. Zmiany od 13.05.2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną omówione procedury wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. ze wskazaniem ostatnich nowelizacji i najnowszych zmian od 13 maja br. Omówione zostanie również rozporządzenie RM dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość rozwiązania problemów praktycznych, z którymi się borykają w swoich jednostkach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. z wskazaniem zmiany procedury od 1.01.2017 r., wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji.
 • Omówienie dużej nowelizacji ustawy z 24.09.2019 r. oraz ostatnich zmian.
 • Nowe rozporządzenie RM dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Omówienie zmian przepisów w 2021 r.
 • Omówienie przepisów procedury administracyjnej stosowanych przy prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji środowiskowej (ze wskazaniem przepisów KPA stosowanych wprost, oraz „odmienności” proceduralnych typowych dla postępowania środowiskowego).
 • Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne.

2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018).

3. Duża nowelizacja ustawy z 24.09 2019 r.

 • Przepisy przejściowe do nowelizacji.
 • Zmiana właściwości organów dot. inwestycji gminnych.
 • Zmiany dot. działania organów opiniujących i uzgadniających w procesie wydawania decyzji.
 • Zmiany dot. załączanej do wniosku dokumentacji.
 • Zmiany dot. ustalania kręgu stron postępowania.
 • Zmiany proceduralne dot. m.in. obwieszczeń, nieuregulowanego stanu prawnego, umarzania i zawieszania postępowania, z naciskiem na odstępstwa od zasad KPA.
 • Zmiany dot. kontroli nad prawidłowością wydanych decyzji.
 • Zmiany dot. prowadzenia inwestycji budowlanych (zmiany wprowadzone w ustawie prawo budowlane).
 • Zmiany w ustawie POŚ.
 • Zmiany dot. SOOS.
 • Zmiany dot. procedury transgranicznej.
 • Nowe rozporządzenie RM dot. przedsięwzięć wraz z omówieniem przepisów przejściowych.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw - wydziały/referaty środowiska, inwestycji; pracownicy urzędów marszałkowskich - wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE, pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska - wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000, pracownicy Wód Polskich - RZGW i Zarządów Zlewni, pracownicy inspekcji sanitarnej oraz WIOŚ - pracownicy zajmujący się procedurą lub którym te zagadnienia są potrzebne przy wykonywaniu obowiązków służbowych, inwestorzy - podmioty prywatne i publiczne (np. jednostki drogowe), specjaliści ds. ochrony środowiska.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 295 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 2 lipca 2021 r.