Rozrachunki finansowe z właścicielami lokali w warunkach wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą finanse wspólnoty mieszkaniowej pod kątem rozliczeń z właścicielami lokali.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowanie szkolenie stanowi zasób wiedzy w zakresie prawidłowego prowadzenia rozrachunków finansowych z właścicielami lokali w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Podczas zajęć omówimy jakie są opłaty należne od współwłaścicieli lokali we wspólnocie „małej”, „dużej” oraz „nie mieszkaniowej”. Szczegółowo przeanalizujemy rozliczenie rocznego planu finansowego wspólnoty. Porozmawiamy również o rozrachunkach dot. kosztów dostawy mediów, jej odsprzedaży i sprzedaży oraz kwestii VATu. Na zakończenie szkolenia, poruszymy równie istotny temat dot. rozliczeń finansowych z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.  

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie rozrachunków finansowych z właścicielami lokali w ramach wspólnoty mieszkaniowej.
• Poznanie możliwości w jaki sposób prawidłowo prowadzić rozrachunki dot. dostawy mediów.
• Zwiększenie wiedzy w zakresie odsprzedaży mediów lub sprzedaży energii wytworzonej w kotłowni wspólnoty.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliowści w codziennej pracy.
• Poznanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości wraz ze sposobami ich praktycznych rozwiązań i propozycjami sposobów postępowań, które będzie można wdrożyć w swojej jednostce.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna ustalania opłat miesięcznych we wspólnocie „małej" i "dużej" oraz wspólnocie „niemieszkaniowej" z tytułu:
• Miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
• Miesięcznych opłat za media dostarczane do lokali (refakturowanie).
• Miesięcznych opłat za zwrot wydatku na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Opłaty należne od współwłaścicieli lokali we wspólnocie „małej" i „dużej" oraz wspólnocie „niemieszkaniowej". Czy mogą ponosić odpowiedzialność solidarną za zapłatę opłat? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
3. Rozliczenie rocznego wyniku finansowego działalności statutowej wspólnoty „małej" i „dużej" oraz wspólnoty „niemieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka:

• Aspekty księgowe rozliczenia.
• Warunki przeznaczenia nadwyżki bilansowej działalności statutowej na remonty dotyczące GZM lub do podziału właścicielom lokali według ich udziału we współwłasności.
• Warunki obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową na dz. statutowej. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?
4. Podstawa rozrachunków z właścicielami lokali kosztów dostawy mediów do lokali (odsprzedaż mediów lub sprzedaż energii wytworzonej w kotłowni wspólnoty) - we wspólnocie „małej" i „dużej" oraz wspólnocie „niemieszkaniowej. Aspekty podatku VAT.
5. Regulamin rozliczeń mediów we wspólnocie „małej" i „dużej" oraz wspólnocie „niemieszkaniowej a rozrachunki z tytułu dostawy mediów do lokali, według nowych przepisów prawa energetycznego i rozporządzenia MKIŚ. Krok po kroku.
6. Rozliczanie świadczenia cywilnego w odsprzedaży mediów w toku roku i po roku, faktury korygujące. Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe.
7. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Aspekty księgowe należności głównej i odsetek za zwłokę; jak księgować wpłaty, kiedy i na jakie podstawie doliczać odsetki za zwłokę?:

• Jaka jest podstawa roszczeń odsetkowych wspólnoty z 3 różnych tytułów należność?
• Kiedy wspólnota mieszkaniowa może obciążać właścicieli lokali odsetkami za zwłokę w zapłacie należności za dostawę mediów do lokali właścicieli?
9. Czy właściciel lokalu ma prawo roszczenia do wspólnoty o podział środków ulokowanych na rachunku bankowym tej wspólnoty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca i finansowo-księgowa wspólnot mieszkaniowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych; od kilkunastu lat prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości; autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 7 października 2022 r., 379 PLN po 7 października. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  31 października 2022 r.