Skuteczne zarządzanie zadrzewieniami, czyli przepisy ustawy o ochronie przyrody w praktyce

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na kwestie problematyczne związane z usuwaniem drzew wynikające z przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów materialnych dotyczących otoczenia problemu usuwania drzew, np. z zakresu form ochrony przyrody, bezpieczeństwa. W trakcie szkolenia wskazane również będą pojawiające się błędy merytoryczne i proceduralne organów administracji, które są często powodem wnoszenia zażaleń, odwołań czy skarg. Uczestnicy zajęć otrzymają projekty decyzji, postanowień i wniosków związanych z omawianym tematem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedź m.in. na następujące pytania:

 • Po co należy chronić drzewa? Dlaczego należy uwzględniać drzewa i tereny zieleni w planach miejscowych?
 • W jaki sposób wydać zezwolenie na usunięcie drzew, aby nie naruszyć innych przepisów, np. z zakresu form ochrony przyrody czy Kodeksu cywilnego?
 • Od kiedy obowiązują przepisy z zakresu form ochrony przyrody w kontekście usuwania drzew?
 • Kiedy i jak można wydać decyzje sprzeciwiająca się usunięciu drzew?
 • Czy zgoda właściciela powinna być zawsze dołączana do wniosku/zgłoszenia?
 • Czy do wniosku zawsze powinien być dołączony plan nasadzeń? Jak powinien wyglądać?
 • Kiedy można usuwać drzewa bez zezwolenia? Kiedy można odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzew?
 • Jak ustalać opłatę w przypadku drzew wielopniowych, z których kilka pni ma obwody nie kwalifikujące się do naliczenia opłaty w rozumieniu ustawy?
 • Jak ustalić opłatę w przypadku drzew wielopniowych, z których niektóre pnie są złamane i suche?
 • Czy zezwolenie na usunięcie drzew może być przeniesione na inny podmiot?
 • Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku usuwania drzew z rodzinnych ogrodów działkowych?
 • Nasadzenia zastępcze - jak postąpić, jeśli właściciel sprzedał działkę?
 • Jak określić kompensację przyrodniczą?
 • Czy nasadzenia mogą być w innym miejscu niż usuwane drzewa?
 • Decyzje bez naliczania opłat – czy rekompensatą za usunięcie drzew mogą być krzewy nasadzone w odpowiednich ilościach?
 • Czy i kiedy można zwolnić rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
 • Kiedy można usunąć podtopione drzewa z obszaru objętego programem Natura 2000?
 • Czy zawsze należy nakładać i pobierać kary za usunięcie drzew bez zezwolenia?
 • Jak postępować w sprawie usuwania drzew na gruntach rolnych, objętymi dopłatami? Czy można je usunąć „na zgłoszenie”?
 • Czy można przycinać gałęzie drzewa, które zacieniają mieszkanie?
 • W jakim zakresie można teraz przycinać koronę drzew?
 • Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, na którym są gniazda gawronów?
 • Co powinno być pierwsze: pozwolenie na budowę czy zezwolenie na usunięcie drzew?
 • Czy usuwając drzewo na podstawie zgłoszenia będę mogła prowadzić działalność gospodarczą?
 • Jak usunąć drzewa na terenie zabytkowym?
 • Jak dokonywać oględzin pod kątem stwierdzenia obecności gatunków chronionych?
 • Czy można usuwać drzewa w okresie lęgowym?
 • Czym jest i ile trwa okres lęgowy?
 • Jak postępować w przypadku usunięcia drzew rosnących na granicy skłóconych sąsiadów?
 • Czy można usuwać drzewa z „niezajętymi” gniazdami? Jak to sprawdzić?
 • Jak usuwać drzewa na gruntach rolnych, Lz i nieużytkach?
 • Jak usuwać drzewa na kolei?
 • Czy decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji lub usunięcie drzew zwalnia z zakazów dotyczących form ochrony przyrody?
 • Czy można usuwać drzewa w parkach krajobrazowych?
 • Czy gatunki chronione żyjące w obrębie drzew to tylko ptaki?
 • Kiedy można usuwać drzewa?
 • Jaki powinien być stopień szczegółowości ekspertyz i kto powinien je wykonywać?
 • Kto powinien dokonywać oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia?
 • W jakim zakresie i terminie można zmienić decyzję zezwalającą na usuniecie drzew?
zwiń
rozwiń
Program

1. Po co nam drzewa?
2. Czy tylko ustawa o ochronie przyrody (ochrona drzew w polskim prawodawstwie)?
3. Przesłanki do wydania zezwoleń na usunięcie drzew lub odmowy do ich usunięcia (przykładowe rozwiązania alternatywne, ochrona gatunkowa, przepisy prawa lokalnego, drzewa „pomnikowe”).
4. Strony postępowania w sprawach dot. usuwania drzew (wnioskodawcy, współwłasność, nieuregulowany stan prawny nieruchomości)
5. Materiał dowodowy w postępowaniu dot. usuwania drzew (elementy konieczne do uwzględnienia w materiale dowodowym, kompetencje podmiotów przeprowadzających oględziny, wiarygodność materiałów z oględzin).
6. Zgłoszenia – czy osoba fizyczna może usunąć każde drzewo bez kontroli organu?
7. Terminy w postępowaniach dot. usuwania drzew (terminy proceduralne, wykonywanie oględzin, czas obowiązywania decyzji, okres lęgowy ptaków).
8. Usuwanie drzew, a gniazda stwierdzone w ich obrębie.
9. Drzewa, a zagrożenie bezpieczeństwa (usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew rosnących w pobliżu obiektów budowlanych, na granicy nieruchomości, w pasie drogowym, relacje sąsiedzkie).
10. Nasadzenia kompensacyjne, a nasadzenia za odroczenie opłaty (zasady ustalania).
11. Okoliczności mające wpływ na wysokość opłaty i kary (usuwanie drzew wielopniowych, naliczanie opłat przy usunięciu drzew na zgłoszenie, stosowanie ulg, stan wyższej konieczności).
12. Zezwolenie na usunięcie drzew, a inne pozwolenia (korelacje pomiędzy zezwoleniami na usuniecie drzew a zezwoleniami z zakresu form ochrony przyrody, np. ochrony gatunkowej, decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę, etc.).
13. Problematyka wykonania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew oraz zmiany wydanych decyzji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które usuwaniem drzew zajmują się już jakiś czas, ale mile widziane będą również osoby, które dopiero zaczynają przygodę z tymi zagadnieniami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji rządowej. Specjalista w Wydziale ds. Ochrony Gatunkowej Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych). Specjalista z zakresu przepisów dot. usuwania drzew (rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody) oraz orzecznictwa. Legitymuje się też bogatą praktyką dydaktyczną, od 2015 r. prowadzi szkolenia z szerokiego zakresu tematycznego jakim jest usuwanie drzew.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 3 grudnia 2021 r.