• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprawozdania o odpadach komunalnych za rok 2023 - przygotowanie i weryfikacja

Uwaga: Przy zgłoszeniu do 24 stycznia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

 

Zapraszamy na praktyczne zajęcia z zakresu przygotowania i weryfikacji sprawozdań o odpadach komunalnych. Zajęcia poprowadzi ceniona specjalistka, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w przedmiocie weryfikacji przedkładanych przez organy gmin sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wysoko oceniana za trafność przekazu i posiadaną wiedzę.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedź na pytania:  
• Jak zweryfikować sprawozdania o odpadach komunalnych przesłane przez podmioty odbierające i zbierające odpady?
• W jaki sposób przygotować sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok?
• Jak obliczać poziomy dot. odpadów komunalnych?
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zasad i możliwości sporządzania sprawozdań w systemie BDO, dołączania pełnomocnictw oraz innych dokumentów.
• Pozyskanie informacji, w jaki sposób oraz w oparciu, o jakie dokumenty należy weryfikować dane zawarte w sprawozdaniach przesłanych przez podmioty odbierające odpady komunalne, podmiot prowadzący PSZOK a także inne podmioty zbierający odpady komunalne.
• Zdobycie wiedzy nt. sposobu sporządzania za pośrednictwem BDO rocznego sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi a także źródeł i możliwości pozyskania danych w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK.
• Omówienie zasad obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomu składowania odpadów.
• Ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady sporządzania sprawozdań o odpadach komunalnych za pośrednictwem BDO, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwestie problemowe:
• Uprawnienia użytkownika głównego i podrzędnego, osoby uprawnione do składania sprawozdania, dołączanie pełnomocnictwa.
• Terminy składania sprawozdań.
• Dostęp dla jednostek administracji publicznej i służb kontrolnych.
• Wysłanie i potwierdzenie złożenia sprawozdania za pośrednictwem BDO.
2. Weryfikacja informacji zawartych w sprawozdaniach przesłanych przez podmioty odbierające odpady, podmiot prowadzący PSZOK, podmiot zbierający frakcje odpadów komunalnych:
• Omówienie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady, sprawozdania prowadzącego PSZOK oraz innych podmiotów zbierających odpady komunalne - na przykładzie.
• Zakres danych podawanych w sprawozdaniu (m. in. odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji, gdzie wykazać odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady komunalne przekazane do termicznego przekształcania).
• Jak i gdzie powinny być uwzględnione w sprawozdaniu odpady wysortowane i przekazane do ponownego użycia i recyklingu.
• Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (problemy z identyfikacją).
• Odpady przekazywane osobom fizycznym, odzysk poza instalacjami, wywóz odpadów poza terytorium RP.
• Wezwanie do złożenia korekty sprawozdania przesłanego do gminy (termin, sposób komunikacji z podmiotem).
3. Sporządzanie rocznego sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
• Zakres podawanych informacji.
• Skąd pozyskać dane w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK.
• Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do składowania (191212 – podział na 2 frakcje- jakie ma znaczenie).
• Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do termicznego przekształcania.
• Wykazanie informacji o stosunku masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
• Informacje o masie produktów przyjętych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych do ponownego użycia oraz naprawy.
4. Obliczanie poziomów za 2023 r.:
• Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (przykład obliczania). Kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, bioodpady poddane recyklingowi u źródła.
• Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania.
• Obliczanie poziomu składowania odpadów komunalnych (rozbieżności interpretacyjne).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się weryfikacją sprawozdań przedkładanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady komunalne oraz przygotowujący do marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska roczne sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami. Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności dotyczących składowisk odpadów. Weryfikuje sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Przy zgłoszeniu do 24 stycznia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.
 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 9 lutego 2024 r.