Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące procedury administracyjnej wydawania zezwoleń na wycinkę drzew.

Ważne informacje o szkoleniu

Omówienie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących usuwania drzew, w kontekście przepisów z zakresu form ochrony przyrody. Główny nacisk zostanie położony na problem: jak rozpatrywać wnioski o usunięcie drzew, aby nie naruszać przepisów z zakresu form ochrony przyrody, a wydawane rozstrzygnięcia były wykonalne. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Na szkoleniu uzyskają Państwo odpowiedź m.in. na następujące pytania:
• Czy zawsze wystarczy tylko zezwolenie na usunięcie drzew? Czy usuwanie drzew na podstawie ustawy o transporcie kolejowym lub Prawa wodnego zwalnia z konieczności uzyskiwania zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej?
• Czy decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji lub usunięcie drzew zwalnia z zakazów dotyczących form ochrony przyrody?
• Czy można usuwać drzewa w obrębie obszaru Natura 2000, w parkach krajobrazowych bądź będące pomnikiem przyrody?
• Czy można przywracać działalność rolniczą na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu?
• Czy gatunki chronione żyjące w obrębie drzew to tylko ptaki? Jak wykonywać prace pielęgnacyjne w obrębie drzew, aby nie naruszyć przepisów z zakresu ochrony gatunkowej?
• Jaki powinien być stopień szczegółowości ekspertyz i kto powinien je wykonywać?
• Indywidualne zezwolenia od obowiązujących zakazów – czy zawsze są możliwe do otrzymania?

zwiń
rozwiń
Program

1. Usuwanie drzew w polskim prawodawstwie (ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, specustawy, prawo lokalne, kompetencje organów).
2. Formy ochrony przyrody (ogólna charakterystyka, kompetencje organów, zwolnienia ze stosowania zakazów).
3. Usuwanie i pielęgnacja zadrzewień na terenie: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych (charakterystyka zakazów, procedura uzyskiwania indywidualnych derogacji).
4. Usuwanie i pielęgnacja zadrzewień będących pomnikami przyrody, tworzenie i zmiana uchwał rady gminy w zakresie pomników przyrody, uzgodnienia z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska, rozmiary drzew „pomnikowych”, zniesienie pomnika przyrody.
5. Usuwanie drzew a ochrona gatunkowa (charakterystyka zakazów, procedura uzyskiwania indywidualnych derogacji, znajomość gatunków chronionych, niszczenie siedlisk i okazów, niszczenie gniazd i schronień, „okres lęgowy”, terminy usuwania drzew).
6. Odpowiedzialność karna za złamanie zakazów obowiązujących w stosunku do form ochrony przyrody.
7. Procedura wydawania decyzji (również milczącej zgody) na usunięcie drzew z uwzględnieniem form ochrony przyrody:
• Wnioskodawca.
• Materiał dowodowy (ekspertyzy, opinie, protokoły z oględzin, zezwolenia).
• Oględziny (kiedy wykonać, w jakim zakresie, kto powinien je przeprowadzić).
• Zawieszenie postępowania lub wydanie sprzeciwu.
• Kompensacje przyrodnicze.
• Zasady wnoszenia odwołań.
• Problematyka wykonania decyzji. Zmiana i wygaszenie decyzji.
8. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik administracji rządowej od 11 lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zielenią oraz ochroną przyrody (interpretacja przepisów oraz orzecznictwo administracyjne). Swoją wiedzę oraz dobre praktyki w zakresie ochrony przyrody i zarządzania zielenią od 6 lat przekazuje uczestnikom licznych szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 12 kwietnia 2021 r.