Usuwanie drzew w lasach. Wycinki bez UPUL lub niezgodnie z UPUL, nakazy wycinki. Nadzór organów oraz prawa właścicieli lasów niepaństwowych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu wykonywania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, w szczególności wydawania decyzji dotyczących usuwania drzew w lasach. Tematyka ta jest przedmiotem licznych dyskusji między urzędnikami różnych urzędów oraz właścicielami lasów. Bywa, że nierozumienie zasad gospodarki leśnej bywa płaszczyzną sporów z właścicielami lasu, w szczególności w sytuacji podejmowania działań przez właścicieli lasów mogących wpływać negatywnie na zachowanie funkcji lasu. W takich przypadkach urzędnicy nadzorujący gospodarkę leśną muszą wykazać się wysokimi kwalifikacjami administracyjnymi oraz dobrym przygotowaniem merytorycznym. Nierzadko praca nadzorowania gospodarki leśnej jest związana z ciągłym edukowaniem właścicieli lasów prywatnych. Podczas szkolenia przedstawimy niuanse postępowań administracyjnych dotyczących usuwania drzew w lesie, w tym także zasady wycinek w sytuacji braku UPUL lub niezgodnie z UPUL. Omówione będą też kwestie podejmowania działań koniecznych dla zachowania dobrego stanu lasu i jego ochrony.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z niuansami wydawania decyzji administracyjnych z zakresu nadzoru nad wykonywaniem gospodarki leśnej.
 • Rozeznanie powodów i trybów wydawania decyzji nakazowych oraz odróżnienie ich od decyzji zezwalających na usuwanie drzew w lasach.
 • Omówienie przypadków zezwalania na usuwanie drzew w lasach w sytuacji szczególnych potrzeb właściciela lasu.
 • Omówienie możliwości decydowania o wycince drzew z lasu w sytuacji braku dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki leśnej (UPUL lub inwentaryzacja stanu lasu).
 • Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję systemowo uporządkować wiedzę z zakresu wyboru właściwej podstawy prawnej wydawania decyzji dotyczących usuwania drzew z lasu.
 • Szkolenie będzie także okazją do przypomnienia szczegółów przebiegu procedury administracyjnej prowadzenia postępowań dotyczących decydowania o usuwaniu drzew z lasu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe obowiązki właściciela lasu.
  • Zachowanie ciągłości lasu.
  • Zrównoważona gospodarka leśna.
  • Ochrona lasu.
 2. Podmioty administrujące lasami.
  • Minister Środowiska.
  • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
  • Starosta.
  • Inni.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wykonania prac w lesie.
  • Zasady wszczęcia postępowań.
  • Nakazywanie właścicielom lasu wykonywania niezbędnych działań w lesie.
  • Wykonywanie nadzoru w sytuacji braku dokumentów planistycznych.
  • Wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL.
  • Strony postępowań i ich informowanie.
  • Przeprowadzenie czynności dowodowych i administracyjnych.
  • Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów.
  • Wydanie decyzji.
  • Kontrola wykonania prac.
  • Nadzór nad pozyskaniem i cechowanie drewna.
 4. Obowiązki starosty wynikające z nadzoru nad lasami prywatnymi.
  • Możliwość powierzenia nadzoru nad lasami prywatnymi Nadleśniczemu – możliwy do scedowania zakres kompetencji.
  • Planowanie gospodarki leśnej.
  • Wykonywanie UPULi i inwentaryzacji stanu lasu.
  • Nadzorowanie prawidłowego wykonywania dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki leśnej.
  • Wprowadzanie w życie ustaleń wynikających z dokumentacji planistycznych.
 5. Dyskusja
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników starostw oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zaangażowanych w planowanie i nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych, w tym w wydawanie decyzji zezwalających właścicielowi lasu na usuwanie drzew. Szkolenie jest także skierowane do właścicieli lasów niepaństwowych, w szczególności gminnych i prywatnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 8 czerwca 2022 r.