• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Weryfikacja dochodów najemców lokali komunalnych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa  do aktywnego udziału w szkoleniu, w trakcie którego wspólnie przeanalizujemy w szerszym, praktycznym zakresie kwestie związane z weryfikacją dochodów najemców lokali komunalnych na podstawie nowelizacji z 2019  r. ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Skupimy się szczególnie na treści i stosowaniu art. 21c ustawy. Zagadnienie to budzi wiele emocji po stronie najemców warto więc przygotować się merytorycznie do stosowania tego przepisu. Szkolenie będzie poparte orzecznictwem sądowym, które powstało na kanwie sporów między gminami a najemcami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie i przekazanie praktycznych wskazówek przy wdrażaniu procedury weryfikacji dochodów najemców w celu ustalenia ich aktualnego poziomu oraz kwalifikacji, czy wykazany poziom dochodów nie przekracza ustalonego przez gminę kryterium dochodowego, uprawniającego do zmiany umowy w zakresie wysokości czynszu z tytułu najmu lokalu komunalnego.
  • Pokazanie szerszego tła prawnego związanego z weryfikacją poziomu dochodów najemców w szczególności Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
  • Wskazanie jak prawidłowo formułować treść uchwał gminy związanych z realizacją obowiązków z art. 21c.
  • Wspólne ustalenie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości ujawnianych w trakcie wykonywania czynności związanych z weryfikacją dochodów najemców.
  • Wskazanie zasad przy rozstrzyganiu wątpliwości na podstawie wskazań wynikających z orzecznictwa sądowego przy stosowaniu postanowień art. 21c ustawy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie. 
2. Podstawy prawne okresowej weryfikacji kryteriów dochodowych.
3. Cel okresowej weryfikacji dochodów.
4. Zakres przedmiotowy i podmiotowy weryfikacji dochodów. 
5. Umowy zawarte przed i po 21 kwietnia 2019 r. a stosowanie art. 21c.
6. Zobowiązanie do przeprowadzenia weryfikacji spełnienia kryteriów dochodowych podstawy  prawne.
7. Dokumenty w ramach weryfikacji:
a. terminy składania dokumentów przez najemców,
b. wezwanie do uzupełnienia dokumentów przez najemcę,
c. Przesłanki wypowiedzenia czynszu i ustalenia nowego czynszu.
8. Obniżenie czynszu:
a. możliwość ponownego obniżenia czynszu z uwagi na obniżenie dochodu. 
b. zwrot obniżki, odmowa udzielenia obniżki.
9. Odstąpienie od obniżki stawki czynszu skutki cywilno-prawne (powództwo cywilne).
10. Podwyżka czynszu na podstawie art. 21c a standardowa podwyżka czynszu z wypowiedzeniem zgodnie z art. 8a.
11. Możliwość poddania kontroli sądowej zasadności podwyżki czynszu – konsekwencje zakwestionowania podwyżki czynszu.
12. Podstawy prawne do wypowiedzenia umowy najmu na skutek weryfikacji dochodów.
13. Weryfikacja dochodu – nowe uprawnienia gminy. 
a. rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu majątkowym stanem majątkowym.
b. definicja dochodu. 
c. szczegółowe omówienie zasad obliczania dochodu po zmianach. 
d. kiedy mamy do czynienia z utratą dochodu?
e. szczegółowe omówienie orzecznictwa w zakresie ustalania dochodu.
14. Zmiany w zakresie deklaracji o wysokości dochodów od 10 sierpnia 2022 r., odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
15. Zwolnienie z podatku dochodowego według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
16. Definicje nowe: 
a. dochód z działalności gospodarczej i z gospodarstwa rolnego po zmianach.
b. nowa definicja gospodarstwa domowego.
c. stałe zamieszkiwania i gospodarowanie. 
17. Omówienie orzecznictwa w zakresie ustalania dochodu.
18. Dyskusja i dodatkowe pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości, administratorzy, pracownicy wydziałów lokalowych urzędów miast i gmin, pracownicy zasobów komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny wpisany na listę o Nr WA-3494, ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Inspektor Departamentu Przekształceń Własnościowych (obecnie Skarbu Państwa), Najwyższej Izby Kontroli. Współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993), autor publikacji „Teczka Zarządcy” Wydawnictwa CH.Beck. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się prawem cywilnym, handlowym, prawem pracy i doradztwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie i specjalizuje się w doradztwie dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz prawem spadkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 lipca 2024 r.