Wybrane zagadnienia prawa wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawa własności wód

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie przybliży problematykę Prawa wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawa własności wód, ich podziału oraz podmiotów odpowiedzialnych. Omówiona zostanie również problematyka linii brzegu. W ramach omawianych zagadnień zinterpretowane będą także m.in. sprawy dotyczące uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń wodnoprawnych i rozbiórki urządzeń wodnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaprezentowanie problematyki prawa wodnego, kwestii właścicielskich, linii brzegu, zgód wodnoprawnych, naruszenia stosunków wodnych.
 • Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat zmian w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania Uczestników i możliwość wymiany uwag oraz przedyskutowania z ekspertem problematycznych kwestii w obszarze omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Organy w sprawach gospodarowania wodą – wskazanie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą, wraz z ich podstawowymi kompetencjami.
 2. Prawo własności wód – omówienie podziału wód, ich prawa własności oraz podmiotów wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa.
 3. Ustalenie linii brzegu – przedstawienie postępowania o ustalenie linii brzegu, z uwzględnieniem kwestii stron postępowania, organu właściwego i podejmowanych czynności.
 4. Przejście gruntów do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – przedstawienie tego zagadnienia z uwzględnieniem kompetencji starosty.
 5. Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji.
 6. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
 7. Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego, wskazanie na relację z prawem budowlanym.
 8. Naruszenie stosunków wodnych – omówienie w ogólności tego zagadnienia, wraz z orzecznictwem sądowym.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, pracownicy urzędów wojewódzkich, pracownicy starostw powiatowych zajmujący się tematyką prawa wodnego. Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych, pracownicy biur projektów i inne osoby zainteresowane tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej (RZGW w Krakowie, potem PGW Wody Polskie), mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej, aktualnie pracownik samorządowy, autor publikacji naukowych z zakresu Prawa wodnego i Kpa, uczestnik debaty: Wodny Okrągły Stół „Gospodarowanie Wodą Wyzwania dla Polski” .

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 339 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do
6 czerwca 2022r.