Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkadzanie oraz niszczenie drzew lub krzewów. Sankcje wymierzane na podstawie przepisów odrębnych

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione uregulowania prawne dotyczące wymiaru kar i sankcji grożących za nielegalne usuwanie lub niszczenie zieleni. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych i praktycznego stosowania przepisów procedury administracyjnej w sprawach związanych z wycinką zieleni.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych dot. naruszeń przepisów uop w zakresie ochrony zieleni (głównie wymierzanie akp).
 • Nabycie umiejętności oceny, która zieleń wymaga uzyskania zezwolenia, jakie są dopuszczalne prace w koronie drzew itd.
 • Nabycie umiejętności stosowania przepisów procedury administracyjnej (KPA) w ww. sprawach.
 • Poznanie uprawnień strony w postępowaniu, przesłanek zwolnienia się z odpowiedzialności, w przypadku wymierzenia AKP - uzyskiwanie ulg itd.
 • Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA).
 • Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przedmiot ochrony - pojęcie drzewa i krzewu, złomy i wywroty, zachowanie żywotności.

2. Organy właściwe do wymierzania administracyjnych kar pieniężnych:

 • wójt/burmistrz/prezydent miasta,
 • starosta,
 • marszałek województwa,
 • spory kompetencyjne,
 • problematyka dot. wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3. Delikty:

a) Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia:

 • jakie drzewa nie wymagają zezwolenia (w tym problematyka drzew owocowych),
 • jakie krzewy nie wymagają zezwolenia (w tym problematyka tzw. terenów zieleni),
 • strony postępowania - kto ponosi odpowiedzialność.

b) Usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości:

 • kiedy ta odpowiedzialność zachodzi,
 • strony postępowania.

c) Zniszczenie drzewa lub krzewu:

 • niszczenie koron drzew - podstawa odpowiedzialności, odrębności proceduralne. jakie prace w koronie są legalne,
 • inne przypadki niszczenia zieleni.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast; starostw powiatowych; urzędów marszałkowskich; regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy, TBS). Osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 295 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 21 czerwca 2021 r.