Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zadania gmin w zakresie ochrony zwierząt. Funkcjonowanie programu przeciwdziałania bezdomności na tle praktyki. Zwierzęta dziko żyjące

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z kategorii ochrona środowiska, dotyczące ochrony zwierząt w gminie między innymi w kontekście programów zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenie jest omówienie zagadnień z ustawy o ochronie zwierząt, której jednym z ważniejszych elementów jest nałożenie na gminy obowiązku uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Podczas zajęć przeanalizujemy procedury i pojawiające się problemy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem dzikich zwierząt.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie aktualnego stanu prawnego oraz analiza całego procesu rozwiązania problemu bezdomnych zwierząt w gminach.
• Kompleksowe omówienie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej gmin.
• Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na pytania:
- Kiedy i na jakich zasadach możny użyć broni palnej w stosunku do zwierząt?
- Na jakich zasadach można wyłapywać zwierzęta?
- Czym są zwierzęta dziko żyjące i jakie są w tym zakresie obowiązki gminy?
- Jakie są obowiązki posiadaczy zwierząt domowych i w jakich przypadkach może dojść do odebrania zwierzęcia?

zwiń
rozwiń
Program

1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt, funkcjonowanie aktualnego stanu prawnego:
• Schroniska dla zwierząt; legalizacja i funkcjonowanie. Możliwości umieszczenia tymczasowego zwierząt w innym miejscu.
• Pomoc kotom w środowisku naturalnym.
• Dokonywanie zabiegów na zwierzętach – sterylizacja i kastracja; usypianie ślepych miotów.
• Zapewnienie opieki weterynaryjnej; zwłoki zwierząt bezdomnych.
• Wyłapywanie zwierząt.
2. Zasady użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego w stosunku do zwierząt.
3. Zadania gminy w zakresie ochrony zwierząt. Zwierzęta dziko żyjące a obowiązki gminy.
• Status zwierząt dziko żyjących.
• Uprawnienia i obowiązki gmin, zarządców dróg i innych organów państwa.
• Problematyka dochodzenia roszczeń dotyczących zwierząt dziko żyjących i ich zwłok.
4. Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i eliminowanie zagrożenia dla osób trzecich.
5. Postępowanie w sprawach odebrania zwierząt w razie stwierdzenia ich rażącego traktowania.
6. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psów rasy uznanej za agresywną.
7. Zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w postępowaniu administracyjnym.
8. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie działalności polegającej na wyłapywaniu zwierząt. Zasady i procedura.
9. Wykroczenia i postępowanie z nimi związane. Rola gminy w postępowaniu.
10. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej gmin.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt, ochrony środowiska i prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 29 sierpnia 2022 r.