Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych

online
Ważne informacje o szkoleniu

Godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielane nauczycielom w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, zgodnie z posiadaną przez nauczyciela specjalnością (art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela). Godziny te przydzielane są nauczycielom w arkuszach organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. Rozliczanie jednak tych godzin w praktyce budzi wiele wątpliwości i rodzi pytania czy każdy nauczyciel może realizować te godziny? Kiedy wypłacić za nie wynagrodzenie, a kiedy go nie wpłacać? Udział w proponowanym szkoleniu pozwoli rozwiać te wątpliwości. Dodatkowo zaprezentowane zostaną przykłady obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i wolnych z doraźnych przyczyn - urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.). Zwrócimy uwagę na planowanie godzin ponadwymiarowych w arkuszu organizacyjnym, omówimy także dobre praktyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wyjaśnimy pojęcie godziny ponadwymiarowej, wskażemy jaki niesie za sobą koszt oraz czy warto ją stosować w organizacji.
 • Omówimy sposób obliczania godziny ponadwymiarowej w zależności od różnych wariantów związanych z zatrudnieniem (stanowisko kierownicze, typ szkoły, tygodniowy wymiar godzin).
 • Podpowiemy jak planować godziny ponadwymiarowe w arkuszu organizacyjnym jednostki i na co należy uważać.
 • Zaprezentujemy orzecznictwo, stanowiska MEiN oraz stosowaną praktykę w tematyce szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Co to jest godzina ponadwymiarowa i czy dyrektor każdemu z zatrudnionych nauczycieli może ją przydzielić? Koszt godziny ponadwymiarowej- czy warto ją mieć w organizacji?
 2. W jaki sposób obliczać godzinę ponadwymiarową u nauczyciela z różnym tygodniowym wymiarem godzin?
 3. Od jakiego pensum należy wyjść przydzielając godzinę ponadwymiarową nauczycielowi będącemu na stanowisku kierowniczym – „karcianego” czy „uchwalonego”? Ile maksymalnie tych godzin można zaplanować?
 4. Czy nauczyciel „związkowy”, korzystający z obniżonego wymiaru godzin może otrzymać godziny ponadwymiarowe?
 5. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych - plan pracy dla klas maturalnych, dla klas zawodowych a plan pracy nauczyciela z godzinami ponadwymiarowymi- jak naliczać i jak rozliczać?
 6. Kiedy następuje gotowość do pracy i kiedy mamy „winę” pracodawcy? Studium przypadków.
 7. Czy za dzień rozpoczęcia roku szkolnego lub jego zakończenia potrąca się za godziny ponadwymiarowe? Stanowiska w orzecznictwie, w ministerstwie i praktyka.
 8. Czy wycieczki szkolne to powód do potrącenia za zaplanowane godziny ponadwymiarowe?
 9. Przykład obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i wolnych z doraźnych przyczyn - urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.).
 10. Planowanie godzin ponadwymiarowych w arkuszu organizacyjnym - na co uważać?
 11. Godziny doraźnych zastępstw - jak najlepiej te godziny rozliczać, a z jakiego pensum planować?
 12. A jak to u Państwa bywa? Dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, w tym dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów oraz dyrektorzy przedszkoli, samorządowych szkół i placówek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener- edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 23 września 2022 r.