System Informacji Oświatowej w 2021 roku. Aktualizacja danych związana z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 oraz praktyczne aspekty wprowadzania, weryfikacji i kontroli danych

Ważne informacje o szkoleniu

Systemu Informacji Oświatowej, jest jedynym źródłem danych pozyskiwanych w celach statystycznych, ale co najważniejsze, do naliczania subwencji. Szkoła/przedszkole jest zobowiązana do aktualizacji danych, co do zasady w terminie do 7 dni od zaistnienia zmiany. Podczas szkolenia omówione zostaną również działania związane z zamknięciem roku szkolnego 2020/2021, w tym zakończenie przypisania uczniów, zakończenie nauki itp. Prowadzący szkolenie, oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji, przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO. Osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne pod kątem naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie wiedzy w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.
  • Nabycie praktycznych umiejętności związanych z zamknięciem roku szkolnego, przepisaniem uczniów, czy zakończeniem nauki.
  • Zapoznanie się z czynnościami dot. wprowadzania i modernizowania danych tak by były one zgodne z wytycznymi MEN-u.
  • Wskazane aby uczestnicy mieli dostęp do swoich danych i na nich pracowali w aplikacji SIO, wykonując przedstawiane przez trenera poszczególne działania w systemie.
zwiń
rozwiń
Program

Część teoretyczna online

1. Uwarunkowania formalno-prawne.
2. Obsługa aplikacji.
3. Wymagania techniczne.
4. Procedury dostępu do bazy SIO w kontekście zadań dyrektorów szkół (placówek), pracowników
 placówek, oraz zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
5. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i pracownicy oświatowej administracji (sekretarze, referenci), przedszkoli, szkół, ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych, urzędów gmin, starostw oraz pracownicy, którzy wprowadzają i dokonują kontroli oraz weryfikacji danych i są odpowiedzialni za prawidłowe wprowadzanie danych w SIO.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, finansów publicznych, prawa pracy w oświacie. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela, wykładowca uczelni wyższej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 2 lipca 2021 r.