Problematyka stosowania w USC przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Elektroniczna rejestracja stanu cywilnego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym praktycznych aspektów stosowania ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy i prawa prywatnego międzynarodowego. Prowadząca w szczegółowy sposób zapozna uczestników z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, których znajomość jest niezbędna w celu właściwej rejestracji i transkrypcji aktów urodzeń i małżeństw, a także wprowadzania w nich, stosownych wzmianek w związku z separacją czy rozwiązaniem małżeństwa, czy z ustaleniem pochodzenia dziecka, jego przysposobieniem i nadaniem mu nazwiska. Przeanalizuje wiele nietypowych i problemowych sytuacji, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy pracownicy USC oraz podpowie, jak je rozwiązać. Ponadto zapozna uczestników z orzecznictwem sądowym, wydanym w oparciu o omawiane na warsztatach przepisy prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uporządkowanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu obowiązujących przepisów oraz zasad ich stosowania w zakresie elektronicznej rejestracji stanu cywilnego.
  • Poznanie właściwej procedury dotyczącej np. zawarcia małżeństwa oraz jego ustania, ustalenia pochodzenia dziecka czy nadania dziecku nazwiska.
  • Omówienie zagadnień związanych z prawem prywatnym międzynarodowy dotyczących istotnych kwestii dla pracowników USC.
  • Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, poparte licznymi praktycznymi przykładami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zawarcie małżeństwa:
a. przesłanki warunkujące zawarcie małżeństwa,
b. przeszkody usuwalne i nieusuwalne,
c. prawa i obowiązki małżonków,
d. nazwiska małżonków i ich dzieci,
e. forma zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego,
f. zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
g. zawarcie małżeństwa przed konsulem.
2. Ustanie małżeństwa i separacja:
a. rozwiązanie małżeństwa przez rozwód i jego skutki,
b. separacja i jej skutki,
c. unieważnienie małżeństwa,
d. nazwiska byłych małżonków po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa.
3. Pochodzenie dziecka:
a. sposoby ustalenia pochodzenia dziecka,
b. dochodzenie ojcostwa i macierzyństwa,
c. zaprzeczenie ojcostwa i jego skutki,
d. warunki i forma uznania ojcostwa,
e. uznanie ojcostwa przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnej,
f. skutki uznania,
g. nazwisko dziecka uznanego,
h. unieważnienie uznania i jego skutki,
i. sądowe ustalenie ojcostwa i jego wpływ na nazwisko dziecka.
4. Przysposobienie:
a. cel i funkcje przysposobienia,
b. przysposobienie pełne i niepełne,
c. przysposobienie anonimowe (blankietowe),
d. skutki przysposobienia,
e. rozwiązanie przysposobienia i jego skutki.
5. Nadanie dziecku nazwiska:
a. przesłanki prawne umożliwiające nadanie nazwiska,
b. nadawanie kolejnego nazwiska dziecku,
c. skutki prawne nadania nazwiska.
6. Elektroniczna rejestracja stanu cywilnego:
a. rejestracja stanu cywilnego za pomocą aplikacji ŹRÓDŁO,
b. uprawnienia dostępu oraz ich zakres,
c. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
d. migracja aktów do rejestru stanu cywilnego.
7. Prawo prywatne międzynarodowe:
a. normy kolizyjne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
b. formy czynności prawnych,
c. zawarcie małżeństwa za granicą, 
d. urodzenie dziecka i uznanie dziecka za granicą,
e. nazwiska małżonków i dzieci przyjęte na podstawie przepisów innych państw.
8. Zakończenie – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy USC.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, kierownik referatu oświaty, zajmujący się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa oświatowego i prawa pracy. Dodatkowo posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych, przygotowywaniu projektów decyzji oraz sporządzaniu opinii prawnych. Specjalizuje się również w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993), a także studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania w oświacie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013). Doświadczony wykładowca, organizator szkoleń i warsztatów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 lutego 2023 r.