• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Abc zamówień publicznych. Kompendium wiedzy dla początkujących pracowników

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa Prawo zamówień publicznych jest wyzwaniem zarówno dla osób zaangażowanych już w udzielanie zamówień, jak i osób początkujących w tym obszarze. Proponowane przez nas szkolenie służyć ma przedstawieniu w przystępny sposób zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z przepisów. Na szkoleniu "krok po kroku" wyjaśnione zostaną, przez eksperta praktyka działania, jakie należy podejmować dokonując publicznych zakupów. Uczestnik podczas dwudniowego webinarium otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie PZP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z regulacjami prawnymi, jakie obowiązują zgodnie z ustawą PZP.
  • Zapoznanie ze specyfiką zamówień publicznych.
  • W wyniku szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie realizacji zamówień publicznych.
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił stworzyć roczny plan postępowań o zamówienia publiczne, oszacować wartość podstawowych zamówień publicznych, sporządzić kluczową dokumentacje zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane oraz uwzględnić w niej główne nakazy i zakazy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a. Obowiązek stosowania ustawy PZP. 
b. Wyłączenia stosowania ustawy PZP. 
c. Progi unijne.
d. Zasady udzielania zamówień poniżej 130 000 złotych.
e. Zamówienia kulturalne zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP.
f. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 
2. Przygotowanie postępowania: 
a. Zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). 
b. Najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia. 
c. Zasady szacowania wartości zamówienia. 
d. Istotne elementy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 
3. Formy ubiegania się o zamówienie publiczne: 
a. Konsorcjum.
b. Podwykonawstwo.
c. Poleganie na potencjale podmiotów trzecich. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które nie znają problematyki zamówień publicznych lub są osobami początkującymi w tej dziedzinie, a także osoby odpowiedzialne za kontrolę wydatkowania środków, kierowników administracyjnych, dyrektorów, pracowników merytorycznych prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracowniczka samorządowa od 1995 roku. wieloletnia praktyczka z doświadczeniem pracy w różnych instytucjach kultury i urzędach. realizowała duże projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju a także projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 2014-2020. oraz uczestniczyła w projektach w ramach Programu Rozwój infrastruktury. Na stałe związana z jedną z największych instytucji kultury na Śląsku. która realizuje działania z szeroko pojętej działalności zarówno kulturalnej jak i artystycznej. Posiada doświadczenie z zakresu udzielania zamówień publicznych nie tylko w obszarze postępowań klasycznych ale również specyficznych zamówień związanych z organizacją dużych wydarzeń kulturalnych czy zakupu. W codziennych działaniach spotyka się ze specyfiką i problematyką związaną z udzielaniem zamówień. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych oraz ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 689 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 stycznia 2023 r.