OPOLSKA LETNIA AKADEMIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z uwzględnieniem zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Miejsce szkolenia:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51 III piętro
45-018 Opole

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w Letniej Akademii Zamówień Publicznych.
Merytoryczny zakres Akademii obejmuje zarówno kwestie bezpośrednio związane z procedurą udzielania zamówień, jak również aspekty ekonomiczne i organizacyjne związane z zamówieniami publicznymi jako procesem zakupowym.
Kurs przygotuje uczestników do prawidłowego stosowania w praktyce mechanizmów planowania, przygotowania oraz organizacji procedur udzielania zamówień.
Uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rozwiązań i wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według reguł nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Akademia PZP to 3 dni szkoleniowe.
Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

•omówienie definicji ustawowych i ich znaczenie w procesie udzielania zamówień publicznych
•omówienie od strony prawnej i praktycznej szacowania wartości zamówienia
•przedstawienie i omówienie analizy potrzeb i wymagań i zasad jej sporządzania
•omówienie przygotowania postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia, kryteriów oceny ofert
•omówienie zasad zamieszczania i publikacji ogłoszeń oraz zasad dokonywania zmian treści ogłoszeń
•omówienie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz pełnomocnictw i innych oświadczeń i dokumentów (forma, postać, poświadczenie zgodności z oryginałem)
•przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu trybu przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego
•omówienie przebiegu trybu zamówienia z wolnej ręki
•omówienie zasad tworzenia SWZ
•omówienie udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 PLN (procedury, dokumenty, jak przeprowadzać postępowania)
•omówienie problematyki umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej zmian oraz obligatoryjnych i zakazanych zapisów umownych

zwiń
rozwiń
Program

1.Definicje ustawowe. Przepisy wykonawcze.
•Omówienie znaczenia definicji ustawowych w procesie udzielania zamówień publicznych.
•Omówienie przepisów wykonawczych do ustawy Pzp.
2.Szacowanie wartości zamówienia
•Metody szacowania wartości zamówień.
•Kryteria tożsamości przedmiotowej, podobieństwa funkcjonalnego, tożsamości czasowej zamówienia oraz wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.
•Ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień uzupełniających.
•Ustalanie wartości zamówienia przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową.
•Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.
•Ustalanie wartości zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.
•Ustalanie wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona.
•Ustalanie wartości zamówienia na usługi bankowe lub inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi projektowania.
•Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy z uwzględnieniem prawa opcji.
•Ustalanie wartości zamówienia na usługi projektowania.
•Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych:
•kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
•planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym,
•ustalanie wartości zamówienia - obiekt budowlany,
•różne rodzaje robót w ramach jednego obiektu budowlanego,
•rodzajowo podobne roboty budowlane na różnych obiektach budowlanych,
•roboty remontowe na jednym i kilku obiektach w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane,
•roboty budowlane wykonywane w budynkach tworzących zespół lub kompleks obiektów w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane mający pełnić określoną funkcję gospodarczą lub techniczną,
•ustalanie wartości zamówienia z uwzględnieniem wartości dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych,
•Ustalanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie wartości planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
•Nieuprawnione zaniżenie wartości zamówienia.
•Ustalanie wartości zamówienia, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach.
•Prawidłowe stosowanie art. 30 ust. 4 - odpowiednika dawnego art. 6a Pzp2004.
•Postępowanie zamawiającego przy planowaniu nabycia podobnych dostaw.
3.Zamawiający i grupa zakupowa
•Odpowiedzialność zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenia postępowania.
•Jak należy udzielać zamówień w grupie zakupowej.
•Treść porozumienia zawartego pomiędzy zamawiającymi w ramach grupy zakupowej.
4.Analiza potrzeb i wymagań.  
•Jak sporządzić analizę potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.
•Omówienie gotowego przykładu analizy potrzeb i wymagań.
•Kiedy zamawiający może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań.
5.Ogłoszenia
•Upublicznienie ogłoszenia. Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
•Dokonywanie zmian w ogłoszeniu.
6.Podział zamówienia na części.
•Podział zamówienia na części.
•Uzasadnienie braku podziału na części.
•Kiedy może powstać zarzut niedokonania podziału zamówienia na części.
7.Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy.
•Określanie w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie Zatrudnianie na podstawie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
•Zapisy w umowie.
•Kiedy zamawiający może odstąpić od obowiązku żądania zatrudniania na podstawie stosunku pracy.
8.Wadium
•Wnoszenie wadium i formy wadium.
•Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.
•Zatrzymanie wadium.
•Obligatoryjny zwrot wadium.
•Zwrot wadium na wniosek wykonawcy.
•zwrot wadium gwarantowi i poręczycielowi.
9.Opis przedmiotu zamówienia
•Opisanie przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
•Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
•Opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis rozwiązania równoważnego.
•Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
•Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
•Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
•Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się w kolejności preferencji do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
10.Przedmiotowe środki dowodowe
•Charakter przedmiotowych środków dowodowych.
•Nowe zasady składania przedmiotowych środków dowodowych.
•Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.
•Uzupełnianie i składanie przedmiotowych środków dowodowych.
11.Wykluczenie z postępowania z uwzględnieniem ustawy sankcyjnej.
•Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.
•Wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
•Postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.
12.Warunki udziału w postępowaniu.
•Określenie warunków udziału w postępowaniu.
•Zasada żądania od wykonawców środków dowodowych w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
•Określenie minimalnych poziomów zdolności.
•Uznanie, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
•Zwrócenie się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego.
13.Podmioty trzecie i podwykonawcy.
•Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
•Treść zobowiązania.
•Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
•Podwykonawstwo i umowa podwykonawcza.
14.Podmiotowe środki dowodowe.
•Omówienie oświadczeń o dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
•Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.
•Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.
•Forma i postać składanych podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
•Omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).
•Omówienie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
15.Przetarg nieograniczony i przebieg procedury odwróconej.
•Omówienie przebiegu trybu przetargu nieograniczonego od wszczęcia postępowania do podpisania umowy albo unieważnienia postępowania.
16.Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).
•Omówienie treści SWZ.
•Dokonywanie zmian treści SWZ.
•Wyjaśnianie treści SWZ.
17. Tryb podstawowy i jego przebieg w 1 i 2 wariancie.
•Omówienie przebiegu trybu podstawowego od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy / unieważnienia postępowania.
18.Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie.
•Forma i treść umowy.
•Zakazane postanowienia umowne.
•Obligatoryjne postanowienia umowne.
•Obligatoryjne postanowienia umowne w umowie o roboty budowlane.
•Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
•Jak sporządzać raport z realizacji zamówienia.
•Jak dokonywać zmian w umowie.
•Zmiany umowy wynikające ze zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacja zamówienia.
•Opcja.
19.Tryb zamówienia z wolnej ręki.
•Przygotowanie postępowania.
•Omówienie przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 214 pkt 1-10).
•Przebieg postępowania.
•Dokumentacja wymagana w trybie zamówienia z wolnej ręki.
•Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
20.Jak udzielać zamówień regulaminowych.
•Przygotowanie postępowania.
•Przeprowadzenie zapytania ofertowego.
•Procedura negocjacyjna.
•Ważne zapisy w regulaminie udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Posiada 21 letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Doskonale zorientowany w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych. Autor cenionych komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalistycznych. Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, a także współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Jeden z najbardziej cenionych autorów komentarzy i publikacji oraz wykładowców z dziedziny prawa zamówień publicznych w Polsce. Cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów administracyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Specjalizuje się m. in. w kompleksowej obsłudze zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi ubezpieczeniowe, dostawy aparatury medycznej oraz zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ekspert w mechanizmach korupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych. Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Autor opinii i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W latach 2010 - 2019 biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 9 sierpnia 2022 r.