• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne aspekty zamówień publicznych w branży IT

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące branży IT w zamówieniach publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Dynamiczny rozwój technologii i stałe zmiany w prawie zamówień publicznych czynią rynek IT wyjątkowo skomplikowanym. Podczas proponowanego szkolenia skupimy się wyłącznie na zamówieniach w obszarze IT, czyli zamówieniach na: sprzęt komputerowy stacjonarny, mobilny, serwery, systemy operacyjne, systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, oprogramowanie księgowe i specjalistyczne i inne przez co będziemy mieć możliwość lepszego zrozumienia specyfiki branży i okazję do wskazania bardziej precyzyjnych rozwiązań. Program szkolenia oparliśmy na najnowszych zmianach w Pzp oraz rekomendacjach Prezesa UZP, co gwarantuje aktualność i rzetelność przekazywanej wiedzy. Podczas zajęć:
• gruntownie przeanalizujemy kluczowe kroki przygotowawcze zamówienia publicznego na usługi i sprzęt informatyczny,
• wskażemy ważne interpretacje przepisów, orzeczenia i rekomendacje dotyczące zamówień z branży IT,
• przedstawimy najlepsze praktyki w zakresie przygotowania i realizacji przetargów w tym obszarze.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie procedur, minimalizację ryzyka błędów oraz skuteczniejsze działania w obszarze kontraktów publicznych w sektorze IT.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zaprezentowanie najnowszych zmian w Pzp oraz całego procesu przetargowego w dziedzinie IT, począwszy od analizy potrzeb po negocjacje umowne.
• Omówienie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych wyłącznie na przykładach z sektora IT, co gwarantuje precyzyjne i celowane rozwiązania, dostosowane do specyfiki tej branży technologicznej.
• Przeanalizowanie rekomendacji Prezesa UZP w zakresie zamówień publicznych na sprzęt i usługi informatyczne.
• Przedstawienie narzędzi i metod, które pomogą unikać typowych pułapek, błędów oraz wyzwań w procedurach przetargowych.
• Udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania z zakresu zamówień publiczny w obszarze IT:
- Jak prawidłowo interpretować ustawę Prawo zamówień publicznych w kontekście sektora IT i jakie kluczowe zasady należy uwzględnić przy udzielaniu zamówień w tym obszarze?
Odpowiedź na to pytanie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat specyfiki przetargów w sektorze IT w świetle polskiego prawa. Pozwoli to unikać typowych błędów i pułapek oraz lepiej rozumieć wymogi prawne wobec zamawiających i oferentów.
- Jakie są kluczowe etapy przygotowania postępowania przetargowego w dziedzinie IT i jakie metody szacowania wartości zamówień są najbardziej adekwatne dla projektów IT?
Ten aspekt szkolenia skupia się na praktycznych narzędziach i technikach, które uczestnicy mogą zastosować w codziennej pracy przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych. Odpowiedź na to pytanie dostarczy uczestnikom umiejętności związanych z szacowaniem wartości projektu, co jest kluczowe przy ustalaniu budżetu i podejmowaniu decyzji biznesowych.
- Jak skutecznie negocjować i aktualizować umowy dotyczące projektów IT w ramach zamówień publicznych, aby były one korzystne dla obu stron i zabezpieczały interesy zamawiającego?
Negocjacje i umowy to często trudny aspekt przetargów, zwłaszcza w dynamicznie zmieniającej się dziedzinie IT. Odpowiedź na to pytanie pozwoli uczestnikom zrozumieć, jakie postanowienia umowne są kluczowe dla projektów IT, jakie sankcje można w nich uwzględnić oraz jakie są najlepsze praktyki w zakresie aktualizacji umów w trakcie trwania projektu.
• Uczestnik zajęć:
- Zdobędzie, uzupełni i uporządkuje wiedzę z zakresu przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego w sektorze IT.
- Pozna najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości występujące w kontrolowanych przetargach przez co zminimalizuje ryzyko ich popełnienia.
- Zdobędzie praktyczną wiedzę w zakresie udzielania i realizacji zamówień na sprzęt i usługi informatyczne, dzięki której będzie mógł efektywnie stosować przepisy w tym zakresie.
- Otrzyma obszerne materiały szkoleniowe: prezentację dotyczącą przedmiotu szkolenia, przykładowe wzory dokumentów związanych z przedmiotem szkolenia, w tym wzór specyfikacji, wzór umowy na realizację zamówienia publicznego, wzór analizy potrzeb i wymagań.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do zamówień w dziedzinie IT:
• Kluczowe kroki przygotowawcze z nowego Pzp.
• Unikanie pułapek: rekomendacje Prezesa UZP.
2. Podstawy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytyczne w Zakresie IT:
• Interpretacja Ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście sektora IT.
• Wytyczne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące IT.
• Kluczowe zasady udzielania zamówień publicznych w obszarze IT.
3. Etap przygotowana postępowania:
• Analiza przedmiotu zamówienia.
• Opracowanie kompleksowej dokumentacji przetargowej.
• Definiowanie kryteriów oceny składanych ofert.
• Określenie warunków uczestnictwa w przetargu.
• Analiza i identyfikacja kluczowych potrzeb oraz wymagań.
• Szczegółowe sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
• Wybór właściwych środków dowodowych dotyczących przedmiotu.
• Uwzględnienie wymogów bezpieczeństwa cybernetycznego dla systemów IT.
• Metody szacowania wartości zamówień w sektorze IT.
4. Wybór odpowiedniego trybu postępowania:
• Przewodnik po trybach.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
• Zasady proporcjonalności i ich stosunek do przedmiotu zamówienia.
• Znaczenie doświadczenia pracowników działu IT.
6. Kryteria wyboru:
• Kryteria umożliwiające ocenę równoważności ofert.
• Kluczowe kryteria oceny złożonych propozycji.
7. Umowa:
• Jak uzgodnić postanowienia dotyczące sankcji i prawa?
• Elastyczność w aktualizacji umów: najlepsze praktyki.
• Zabezpieczenie wykonania w praktyce.
8. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Pracownicy administracji publicznej, w tym szczególnie osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, radcowie prawni, specjaliści ds. IT, kontrolerzy wewnętrzni oraz menedżerowie projektów, pracownicy wydziałów zamówień publicznych, informatyki, wydziałów prawnych, kontroli wewnętrznej oraz strategii i rozwoju.
• Pracownicy firm prywatnych, w tym osoby odpowiedzialne za przetargi w firmach z sektora IT, które chcą zrozumieć mechanizmy i wymogi przetargów publicznych oraz przygotować się do składania ofert na przetargi publiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture, Doctor of Business Administration oraz Doctor of Laws – Prawo w biznesie. Uznany specjalista z wieloletnim, 25-letnim doświadczeniem z zakresu prawa zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa informatycznego. Rocznie prowadzi około 70 szkoleń, działając jako trener w renomowanych centrach szkoleniowych w Polsce. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach na studiach podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych. Posiada rozległą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301, ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management i jest członkiem międzynarodowej grupy eksperckiej Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Jest autorem wielu artykułów i opracowań poświęconych technologii teleinformatycznych, cyberbezpieczeństwu, kryptografii oraz zamówień publicznych. Wśród jego publikacji znajdują się m.in.: "The Influence of Trainable Theory on Robotics", "Deconstructing Digital-to-Analog Converters Using Bet". Jest współautorem książek dotyczących Microsoft Dynamics 365. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy jest częstym gościem na konferencjach i seminariach, gdzie dzieli się swoją wiedzą z innymi specjalistami z branży.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 listopada 2023 r.