• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych w kontekście waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W procedurach zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł oraz objętych przepisami i trybami wskazanymi w ustawie pzp (wartość zamówienia równa lub powyżej 130 000 zł, także procedury unijne), istnieje obowiązek dysponowania po stronie zamawiającego wiedzą na temat przygotowania, prowadzenia postępowania oraz zasad realizacji umów, form ich zawarcia oraz wymagań, które powinny się tam znaleźć.
Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku:
• Omówimy wymagania i obowiązki związane z waloryzacją umów w zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 436 art. 439 oraz art. 440 ustawy pzp już w projektach umów został wprowadzony obowiązek ich waloryzacji (umowy powyżej 6 i 12 miesięcy) oraz równoległy mechanizm zaplanowania waloryzacji w umowach obejmujący krótkie terminy wykonania zamówienia (gdy zamawiający wprowadza mechanizm zmiany wynagrodzenia).
• Przedstawimy przykłady budowania mechanizmów waloryzacji umów, gdy przedmiotem jest robota budowlana, dostawa oraz usługa. Zaproponowane rozwiązania będzie można zastosować w procedurach zamówień o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł oraz w procedurach krajowych i unijnych.
• Przekażemy wskazówki przydatne w budowaniu własnego rozwiązania dotyczącego waloryzacji w umowach realizowanych do lub powyżej 6 miesięcy.
• W ramach podsumowania szkolenia zaprezentujemy listę kontrolną, podpowiemy jak sprawdzić czy wprowadzony mechanizm waloryzacji wynagrodzenia jest zgodny z przepisami prawa, w tym Prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz główne elementy związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania oraz realizacji umowy w aspekcie budowania waloryzacji - zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Omówimy je w praktyczny sposób, na schematach i dokumentach.
•  Poznasz schematy postępowania, przykładowe zapisy w umowach obejmujące waloryzację wynagrodzenia.
• Uzyskasz odpowiedzi na często zadawane pytania i wątpliwości dotyczące zmian w umowie. Dowiesz się m.in.:
- Czy w trakcie realizacji umowy zamawiający może lub musi zmienić umowę na wniosek o zwiększenie wynagrodzenia złożony przez wykonawcę?
- Jak zbudować strategię zmian w umowie, w tym zmian wynagrodzenia?
- Jak powinna wyglądać klauzula waloryzacyjna w przypadku umów w postępowaniach objętych trybami zamówień publicznych, gdy przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, dostawa lub usługa?
- Czy przy braku w umowie możliwości jej zmiany, dopuszczalny jest aneks do umowy? Jeżeli TAK – w jaki sposób wprowadzić taką zmianę. Jaka jest podstawa prawna wprowadzonego aneksu?
• Będziesz uczestniczyć w analizie fragmentów dokumentacji postępowania, w tym ogłoszenia o zamówieniu, w kontekście najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących umów, w szczególności w zakresie ich waloryzacji.
•  Zapoznasz się z punktami krytycznymi oraz nieprawidłowościami, które mogą skończyć się naliczeniem korekty finansowej, sporami sądowymi, odstąpieniem od umowy czy postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz dowiesz się jak postępować by je wyeliminować.
• Otrzymasz obszerny materiał szkoleniowy zawierający między innymi: niezbędny zestaw aktów prawnych, w tym aktualne brzmienie ustawy pzp, aktów wykonawczych do ustawy pzp, ustaw, obwieszczeń i rozporządzeń koniecznych do przygotowania czy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; przykładowe rozwiązania omawiane na szkoleniu dotyczące zmian wynagrodzenia; opinie i interpretacje pomocne w podejmowaniu decyzji o sposobie wprowadzenia zmian w umowie, w tym zmian wynagrodzenia, prezentację na podstawie której są omawiane zagadnienia objęte programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dniu szkolenia. Praktyczne uwagi dotyczące zamówień.
2. Przygotowanie do postępowania – analiza punktów krytycznych związanych w umowami, w tym sposób budowy zmian w jej streści.

• Postępowania o wartości poniżej 130 000 zł.
• Postępowania o wartości równej lub powyżej 130 000 zł oraz powyżej progów unijnych.
• Rodzaj przedmiotu zamówienia i jego wpływ na budowę zasad zmian wynagrodzenia w trakcie realizacji umowy.
• Tryb postępowania – możliwość negocjacji z wykonawcami i budowa wskaźników waloryzacyjnych.
• Analiza potrzeb i wymagań – wpływ na procedurę i realizację umowy (zmiany w umowach).
• Kryteria oceny ofert – zasady zmiany wynagrodzenia.
• Pozostałe elementy składowe mające wpływ na przygotowanie projektu umowy, w tym zmianę wynagrodzenia.
3. Zmiana w umowie i zasady jej wprowadzenia – budowa wskaźników „zmian”.
• Wskaźniki determinujące możliwość zmiany ceny/wynagrodzenia.
• Zmiana wynagrodzenia w umowie w przypadku robót budowlanych – 3 przykłady.
• Zmiana wynagrodzenia w umowie w przypadku dostaw – 2 przykłady.
• Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w umowie w przypadku usług – 2 przykłady.
• Umowa na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
• Zmiana umowy/ wprowadzenie waloryzacji w zamówieniach publicznych, gdy w postępowaniu oraz samej umowie takich możliwości nie wprowadzono - przykładowe rozwiązanie.
• Jak dokumentować zmianę wynagrodzenia w umowie?
4. Weryfikacja zmiany wynagrodzenia – dodatkowe czynności.
• Raport z realizacji umowy - obowiązek także w procedurach o wartości powyżej progów unijnych.
• Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i DU UE dotyczące zmian w umowach - obowiązkowe.
• Weryfikacja zmiany wynagrodzenia – lista sprawdzająca.
5. Podsumowanie/ Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, członkowie komisji przetargowych, osoby sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi, osoby kontrolujące zamówienia publiczne, wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bez względu na wartość zamówienia, podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku, doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, a także w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku prowadzi średnio w roku ok. 110 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) jest prowadzone od 29 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lutego 2024 r.