• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ocena ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 459 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 lutego 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne w kontekście oceny i badania ofert będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy początkujący specjalista ds zamówień publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Nieprawidłowa ocena ofert może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, w sytuacji gdy popełnione w procesie oceny ofert błędy wpływają na wynik prowadzonego postępowania. Dzieje się tak w dwóch przypadkach, gdy Zamawiający:
• odrzuca ofertę, która powinna być wybrana jako najkorzystniejsza,
• wybiera ofertę, która w świetle przepisów Pzp podlega odrzuceniu.
Błędy w zakresie oceny ofert stanowią najczęstszy powód wnoszenia odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Orzecznictwo KIO każdego roku dostarcza nam szeregu cennych wskazówek na temat tego jak prawidłowo interpretować przepisy Pzp, w tym co do tego jak prawidłowo badać oferty. Z tego względu proponujemy dla Państwa szkolenie, które w uporządkowany sposób przedstawi najważniejsze zagadnienia związane z procesem oceny ofert. Podczas zajęć przedstawimy praktyczne przykłady popełnianych przez Wykonawców błędów dotyczących przygotowywania ofert, a także najczęstsze błędy popełniane przez Zamawiających.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu czynności związanych z oceną ofert.
• Poznanie konkretnych przykładów z praktyki orzeczniczej i kontrolnej procesu udzielania i oceny ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Poznanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w procesie oceny ofert składanych w postępowaniu.
• Uzyskanie odpowiedzi na trudne pytania i wątpliwości pojawiające się przy ocenach ofert.
• Po szkoleniu będziesz umiał:
- Ocenić ofertę pod kątem rażąco niskiej ceny.
- Ustalić, czy omyłki popełnione podczas przygotowania oferty kwalifikują się do poprawienia.
- Ocenić poprawność składania dokumentów elektronicznych.
- Prawidłowo ocenić składane, uzupełniane i poprawiane dokumenty.

zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest oferta?
• Definicja oferty z kodeksu cywilnego.
• Co mówi na temat oferty aktualne orzecznictwo?
• Jak rozróżnić treść oferty od przedmiotowych środków dowodowych?
2. Wyjaśnianie treści ofert w świetle aktualnego orzecznictwa:
• Czy można wyjaśniać treść ofert po wyborze oferty?
• Granica pomiędzy wyjaśnianiem, a niedopuszczanymi negocjacjami prowadzącymi do zmiany treści ofert.
3. Poprawianie omyłek w treści oferty:
• Kiedy mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską?
• Kiedy mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową?
• Co to jest „inna omyłka polegająca na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia i w jakich sytuacjach taką omyłkę należy poprawić?
• Jak prawidłowo informować Wykonawców o dokonanych poprawkach omyłek?
• Brak zgody na dokonaną korektę - przypadki, konsekwencje.
• Złożenie oferty z błędami w formularzu cenowym.
• Złożenie oferty na nieaktualnym Formularzu ofertowym.
• Konsekwencje samodzielnego wprowadzania przez Wykonawcę korekt w udostępnianych przez Zamawiającego wzorach dokumentów.
4. Naprawianie błędów popełnianych podczas składania dokumentów:
• Błędy popełniane podczas składania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
• Jaka jest różnica pomiędzy złożeniem środków dowodowych niekompletnych, a zawierających błędy?
• Jak poprawnie skonstruować wezwanie do złożenia, uzupełnienia i poprawienia środków dowodowych?
• Czy jest możliwe samouzupełnienie podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawców? Case study w nawiązaniu do aktualnego orzecznictwa.
• Prawidłowa procedura postępowania w sytuacji złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą
• Uzupełnianie, poprawianie i składanie pełnomocnictw - w jaki sposób winno to nastąpić, aby oferta nie została odrzucona? Czy można dosłać elektroniczne pełnomocnictwo wystawione po pływie terminu składania ofert? Czy Wykonawca po złożeniu podmiotowych środków dowodowych może je ponownie złożyć lub samemu uzupełnić jeżeli nie minął wyznaczony termin na złożenie dokumentów?
• Konsekwencje złożenia środka dowodowego sporządzonego w języku obcym bez tłumaczenia na język polski.
• e-KRK - co przekazać Zamawiającemu - plik .pdf, czy .xml? Jak sprawdzać poprawność złożenia, czy możliwe jest składanie wizualizacji wydruku tego dokumentu poświadczonego przez Wykonawcę, kto opatruje podpisem ten dokument?
• Elektroniczne zaświadczenia z US i ZUS - czy jest możliwe składanie wydruków wizualizacji tych dokumentów? Kto opatruje i jakim podpisem te dokumenty?
• Konsekwencje złożenia środków dowodowych nieopatrzonych właściwym podpisem elektronicznym.
5. Lista kontrolna (checklista) podczas oceny ofert. Analiza przypadków z aktualnego orzecznictwa.
• Oferta niezgodna z przepisami ustawy Pzp.
• Oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
• Walidacja podpisów elektronicznych - najczęstsze błędy; jak reagować w sytuacji pojawienia się komunikatów o problemach z walidacją?
• Oferta o treści niezgodnej z warunkami zamówienia.
• Oferta sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego - co robić, gdy nie działają poprawnie środki komunikacji elektronicznej?
• Oferta złożona w warunkach nieuczciwej konkurencji - co to jest niedozwolona inżynieria cenowa?
• Oferta zawierająca rażąco niską cenę - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę wyjaśnienia w zakresie wykluczenia ceny lub kosztu?
• Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny - czy można żądać tylko ceny brutto?
• Brak pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą - pułapki związane z upływem terminu związania ofertą.
• Brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą - prawidłowa procedura postępowania w sytuacji dokonywania wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą, kiedy w takim przypadku żądać podmiotowych środków dowodowych?
• Ocena prawidłowości wniesienia wadium - wadium w pieniądzu, wadium w gwarancjach lub poręczeniach, prawidłowa forma i treść. A zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie? Czy gwarancja wadialna musi być ważna dłużej niż termin związania ofertą? Co to znaczy, że Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za określenie warunków udziału w postępowania i nadzór nad realizacją umów w sprawie zamówień publicznych, kontrolerzy, wykonawcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca z 25-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zamówień publicznych; ponad 2000 przeprowadzonych szkoleń; praktyk; ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. Deregulacji zajmującej się nową ustawą - Prawo zamówień Publicznych (2020 r.); kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych; wykładowca na Studium Zamówień Publicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; ekspert podczas prac m.in. Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy dotyczącą podwykonawstwa i podniesienia progu bagatelności (2013 i 2014 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r) oraz Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” (2008 i 2009 r.); autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych, absolwent amerykańskiego programu z zakresu zamówień publicznych „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Wisconsin – Milwaukee.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 459 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 lutego 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 lutego 2024 r.