• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najnowsze orzecznictwo KIO w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy zasady udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do stanowisk Krajowej Izby Odwoławczej. Zwrócimy uwagę na najistotniejsze kwestie prowadzenia postępowań od przygotowania oferty po ocenę złożonych ofert do podpisania umowy o realizację zamówienia publicznego. Podczas zajęć omówimy ok. 50 najnowszych orzeczeń KIO w zakresie objętym programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy o zasadach właściwego przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• Poznanie najnowszych linii orzeczniczych KIO w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• Zwrócenie szczególnej uwagi na etap przygotowania treści SWZ i omówienie go pod kątem obniżenia ryzyk wniesienia odwołania do KIO.
• Wskazanie jak ukształtować warunki zamówienia aby zminimalizować ryzyko sporu z wykonawcą.
• Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami i nieprawidłowościami w zakresie procedury PZP oraz sposobami prawidłowego postępowania w celu ich uniknięcia.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Stosowanie art. 128 ustawy pzp.
2. Ocena treści gwarancji wadialnych.
3. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – ocena oświadczeń o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy.
4. Brak uzasadnienia niedokonania podziału zamówienia – konsekwencje dla zamawiającego.
5. Moment udostępniania dokumentów z postępowania na wniosek wykonawcy.
6. Procedura badania rażąco niskiej ceny w światle najnowszej linii orzeczniczej KIO – studium przypadku.
7. Błędna stawka VAT w ofercie – jak powinien zachować się zamawiający?
8. Nierzetelni wykonawcy – stosowanie przesłanek wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 oraz 8 i 10.
9. Określenie minimalnego gwarantowanego poziomu zamówienia (art. 433 pkt 4 pzp).
10. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek. Głowni księgowi. Pracownicy komórek zamówień publicznych. Pracownicy komórek nadzorujących realizację zamówień. Radcowie prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik. Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii prawnej. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE. Wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i "Finanse publiczne". Autor licznych artykułów w prasie fachowej oraz kilkudziesięciu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 września 2023 r.