• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Udzielanie zamówień in house przez samorządy, ze szczególny uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO oraz TSUE. Warunki udzielenia zamówienia in house, procedura, wynagrodzenie

Ważne informacje o szkoleniu

Zamówienia in house stanowią przedmiot zainteresowania wielu samorządów, które za ich pomocą chcą wykorzystać potencjał własnych jednostek, w szczególności spółek komunalnych dla realizacji zadań własnych. Z tego powodu poznanie zasad udzielania takich zamówień pozwoli ocenić na ile korzystnym może być skorzystanie z tego rozwiązania. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy uzyskają profesjonalną wiedzę w zakresie prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez jst. Omówimy sposoby udzielania zamówień w trybie bezprzetargowym własnym podmiotom. Wskażemy niezbędne warunki, które muszą zostać spełnione przy udzielaniu takiego zamówienia oraz przeanalizujemy procedurę zawarcia umowy in house z własną spółką i zasady finansowania. Przedstawimy  interpretację TSUE i Krajowej Izby Odwoławczej przedmiotowym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji pozwalających przekazywać odpłatnie wykonywanie usług, dostaw i robót budowlanych własnym spółkom bez obowiązku prowadzenia konkurencyjnych procedur, warunków takich powierzeń oraz zasad ich rozliczania.
  • Przeanalizowanie najczęściej powierzanych zadań przez samorządy w drodze in hause .
  • Szczegółowe omówienie przebiegu procedury zamówienia in house.
  • Poznanie najczęściej popełnianych błędów i pojawiających się wątpliwości.
  • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przy realizacji zamówień publicznych w tym trybie.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Wprowadzenie – czym są zamówienia in house.
2.   Orzecznictwo organów UE dotyczące obowiązku stosowania zamówień publicznych w relacjach podmiotów publicznych z jednostkami zależnymi.
3.   Polskie doświadczenia in house sprzed 2017 r. – orzecznictwo NSA oraz „uchwałowy” tryb powierzania zadań własnym spółkom.
4.  Wprowadzenie zamówień in house do porządku prawnego UE – transport publiczny Rozporządzenie 1370/2007 i Dyrektywa 2014/24/UE.
5.  Wprowadzenie do polskiego prawodawstwa zamówień in house:
• ustawa o transporcie publicznym,
• nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2017 r., rodzaje zamówień in house.
6.   Warunki udzielenia zamówień in house wg nowego Prawa zamówień publicznych:
• kontrola nad wykonawcą, precedensowe orzeczenia KIO w sprawie porozumień komunalnych,
• próg przychodowy,
• udział kapitału prywatnego.
7.  Przebieg procedury zamówienia in house, kontrola zamówień in house.
8.   Czy uchwalony tryb powierzania zadań nadal obowiązuje?
9. Przykłady najczęściej powierzanych zadań w drodze in house przez samorządy, rozwiązania szczególne np. odbiór i zagospodarowanie odpadów.
10.  Zasady finansowania zamówień in house.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst: wójt , burmistrz, prezydent, starosta, samorządowcy zainteresowani zleceniem zadań własnych spółkom, osoby odpowiedzialne w gminach za zamówienia publiczne, prezesi, zarządy i główni księgowi spółek komunalnych wykonujący zadania powierzone prze gminę lub zainteresowani wykonywaniem tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 kwietnia 2023 r.