• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Umowy w zamówieniach publicznych, wskaźniki waloryzacji. Zajęcia dla praktyków i osób bez doświadczenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

W procedurach zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł oraz objętych przepisami i trybami wskazanymi w ustawie pzp (wartość zamówienia równa lub wyższa niż 130 000 zł) niezwykle istotne jest dysponowanie przez zamawiającego wiedzą na temat umów, form ich zawarcia oraz wymagań, które w ich treści muszą lub powinny się znaleźć. Osoby zajmujące się przygotowaniem, prowadzeniem postępowania lub które nadzorują realizację umowy o zamówienie publiczne nawet nie posiadając wykształcenia prawniczego, muszą posiadać podstawową wiedzę, obejmującą tematykę umów oraz terminów, które pojawiają się w ich treści. Rozróżnienie uprawnień czy obowiązków pomiędzy opóźnieniem czy zwłoką lub gwarancją i rękojmią jest na tyle duża, że pomyłki i nieprawidłowości przynosić mogą znaczące straty (także finansowe) po stronie zamawiającego czy wykonawcy. Te i inne ważne kwestie regulowane w umowie o zamówienie publicznego zostaną omówione przez praktyka prowadzącego szkolenie. Omówione zostaną także przykładowe wskaźniki waloryzacji – zmiany wynagrodzenia. Proponowane szkolenie ma w sposób bardzo uproszczony i czytelny dla każdego przedstawić najważniejsze elementy umów, zasad ich przygotowania lub egzekwowania uprawnień, które wynikają z ich zawarcia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Praktyczne przedstawienie, w oparciu o gotowe przykłady i materiały, głównych elementów przygotowania umowy zgodnie z procedurami zamówień publicznych.
• Wskazanie punktów kluczowych, nad którymi należy się pochylić przygotowując umowę o zamówienie publiczne.
• Omówienie możliwości uwzględnienie w danym przedmiocie zamówienia wskaźników waloryzacyjnych oraz dodatkowej możliwości zmian w umowie (jeżeli jest taka wola zamawiającego). Przekazanie wskazówek dotyczących budowania strategii zmian w umowie oraz przedstawienie przykładowych rozwiązań dotyczących tego tematu.
• Poznanie wymagań dotyczących dokumentowania czynności w trakcie realizacji umowy, akceptacji projektów umów o podwykonawstwo w robotach budowlanych czy przygotowania raportu z realizacji umowy (przykładowe rozwiązanie w tym zakresie będzie udostępnione uczestnikom szkolenia).
• Wskazanie punktów krytycznych oraz nieprawidłowości pozwoli także w przyszłości uniknąć błędów, które mogą skończyć się naliczeniem korekty finansowej czy postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
• Omawiane w trakcie szkolenia materiały i przykłady będą udostępnione uczestnikom po szkoleniu w wersji elektronicznej, co powinno ułatwić ich wykorzystanie w procedurach zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dniu prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.
2. Przygotowanie danych w celu przygotowania projektu umowy – czynniki „wewnętrzne”:

• Rodzaj przedmiotu zamówienia.
• Tryb postępowania.
• Opis przedmiotu zamówienia.
• Analiza potrzeb i wymagań – wpływ na przygotowanie projektu umowy.
• Termin wykonania umowy.
• Kryteria oceny ofert – warunki udziału – wykluczenia – podwykonawcy.
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/zaliczki.
• Zmiany w umowie – czynniki wewnętrzne.
• Pozostałe elementy składowe mające wpływ na przygotowanie projektu umowy.
3. Kształtowanie projektu umowy w zamówieniach publicznych – czynniki „zewnętrzne”:
• Ustawa pzp.
• Kodeks cywilny. Pełnomocnictwo.
• Zawarcie umowy korespondencyjnie- środek komunikacji elektronicznej.
• Ustawy „COVID-19”.
• Umowy wynikające ze źródła finansowania – środki unijne.
• Wykluczenia wykonawców i podwykonawców – lista sankcyjna.
• Inflacja, zmiany umowy wynikające z czynników zewnętrznych.
• Inne.
4. Przygotowanie projektu umowy w oparciu o wybrane parametry czynników „zewnętrznych” i „wewnętrznych”. Analiza przykładowych projektów umów:
• Klauzula abuzywna (art. 433).
• Czego nie wolno w umowach?
• Data zakończenia realizacji umowy – wykonanie umowy.
• Terminy.
• Opóźnienie a zwłoka. Czy są to pojęcia tożsame, identyczne?
• Tajemnica przedsiębiorcy w ofercie i umowie. Zasady postępowania.
• Podwykonawca w umowie.
• Prawa autorskie w zamówieniach publicznych - przykładowe rozwiązania.
• Kary umowne - katalog popularnych rozwiązań.
• Przedmiot zamówienia.
• Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych.
• Gwarancja i rękojmia - różnice i zasady zastosowania w zamówieniach publicznych.
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - przykładowe rozwiązania.
• Mediacja, rozwiązywanie sporów.
• Forma zawarcia umowy i dokumentowania jej zmian czy realizacji.
• Odstąpienie od umowy.
• Specyfika przygotowania umowy w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest robota budowlana lub usługa.
• Zawarcie umowy na czas nieoznaczony – w jakich przypadkach jest to możliwe?
• Inne składniki umowy mające wpływ na realizację.
5. Budowa wskaźników „waloryzacyjnych” – zmiana w umowie i zasady jej wprowadzenia:
• Wskaźniki determinujące możliwość zmiany ceny/wynagrodzenia - przykłady i gotowe rozwiązania.
• Zmiana przedmiotu zamówienia, zakresu, ilości, rodzaju - przykłady i gotowe rozwiązania.
• Zmiana terminu wykonania zamówienia - przykłady i gotowe rozwiązania.
• Pozostałe przykłady możliwej zmiany w umowie - gotowe rozwiązania.
• Czy wojna w Ukrainie może być podstawą do zmiany w umowie? Jeżeli tak – jakie wymagania w tym zakresie należy wypełnić?
• Jak dokumentować zmianę w umowie? Czy wprowadzać aneks do umowy?
6. Analiza wybranych fragmentów umów – wskazanie nieprawidłowości albo fragmentów wymagających zmiany:
• Kontrola i nieprawidłowości.
• Konsekwencje, nieważność umowy.
• Czy Krajowa Izba Odwoławcza może unieważnić już zawartą umowę w oparciu o wniesione odwołanie przez wykonawcę?
• Czy Prezes UZP po przeprowadzonej kontroli może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy?
7. Efekt wykonania umowy – „sprawozdania”:
• Raport z realizacji umowy. Obowiązek, także w procedurach o wartości powyżej progów unijnych.
• Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych. Skutki wadliwej treści ogłoszenia.
• Analiza potrzeb i wymagań w procedurach o wartości zamówienia równej lub powyżej progów unijnych – weryfikacja dokumentu po wykonaniu umowy.
• Rejestr umów – obowiązek jedynie dla jednostek sektora finansów publicznych.
8. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.
9. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy zamawiającego, członkowie komisji przetargowych, osoby sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi oraz realizacją umów o zamówienia publiczne, kontrolujące zamówienia publiczne, wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bez względu na wartość zamówienia, podwykonawcy w zamówieniach publicznych, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych. Prowadzeniu szkolenia na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) prowadzi od 28 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 11 sierpnia 2022 r.