Zamówienia publiczne – praktyczne aspekty. Lista sprawdzająca. Efektywna kontrola zamówień publicznych

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące udzielonych zamówień publicznych i ich kontroli będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

 

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty zmian prawnych mających wpływ na przygotowanie postępowania i jego prowadzenie, łącznie z realizacją umowy i aneksami. Ważnym elementem tego szkolenia będzie prezentacja listy sprawdzającej, opracowanej przez prowadzącego zajęcia, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł, poniżej progów unijnych oraz postępowań o wartości zamówienia równej i wyższej od progów unijnych. Przy użyciu listy sprawdzającej uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedź m.in. na pytania:
• Jak sprawdzić czy w dokonanych czynnościach podczas przygotowania, prowadzenia postępowania oraz realizacji umowy są błędy i nieprawidłowości?
• Jakie przepisy przy danych czynnościach zostały naruszone?
W przygotowanych schematach, listach sprawdzających zostaną uwzględnione mechanizmy weryfikacji obejmujące różne rozwiązania i wzorce stosowane przy kontrolach zamówień publicznych. Będą to między innymi: korekty finansowe przy finansowaniu z tzw. środków unijnych, czy zarzuty związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Cennym źródłem informacji będzie dołączenie do materiałów szkoleniowych wybranych tez wyroków KIO, rozstrzygnięć oraz kontroli prezesa UZP, sądów czy innych jednostek. Czasami prowadzone kontrole zamówień publicznych są nieefektywne. Zamawiający często po takiej pozytywnej kontroli przyjmuje, że wszystkie czynności prowadził poprawnie – mnożąc w kolejnych postępowaniach błędy i nieprawidłowości. Profesjonalnie przeprowadzona weryfikacja postępowania często wykazuje, że konsekwencje błędów przekładają się na zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz korekty finansowe. Wiedza przekazywana podczas tego szkolenia pomoże uniknąć negatywnych konsekwencji błędów i nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach oraz utraty środków finansowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• W oparciu o obowiązujący stan prawny, prowadzący szkolenie przedstawi propozycje praktycznego sprawdzenia postępowań o udzielenie zamówienia przy wartości zamówienia poniżej 130 000 zł, poniżej progów unijnych i przy wartości zamówienia równej i powyżej progu unijnego.
• Na podstawie pozyskanej wiedzy osoby przygotowujące, prowadzące postępowanie czy sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi w jednostce będą mogły na bieżąco weryfikować realizowane czynności w postępowaniu.
• Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi skorzystanie z praktycznych podpowiedzi i schematów, pozwoli uniknąć w przyszłości błędów i nieprawidłowości popełnianych w poprzednich postępowaniach.
• Szkolenie stanowi także kompendium wiedzy z zakresu kontrolowania zamówień publicznych. Prowadzący wskaże jak sprawdzać poprawność prowadzenia postępowań oraz jak ustalić regulacje prawne, które zostały naruszone w związku z popełnionymi błędami.
• Szkolenie ma na celu zminimalizowanie w przyszłości możliwych zarzutów naruszenia przepisów prawa, w tym dyscypliny finansów publicznych, czy możliwych korekt finansowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dniu prowadzenia szkolenia. Zestawienie przepisów dotyczących zamówień w bieżącym stanie prawnym – zmiany w 2022r.
2. Schemat weryfikacji procedur – przygotowanie listy sprawdzającej:

• Przygotowanie do postępowania.
• Prowadzenie postępowania.
• Realizacja umowy.
3. Lista sprawdzająca w procedurach o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł:
• Postępowania nieobjęte trybami zamówień publicznych – zestawienie wymagań/regulacji prawnych.
• Postępowania finansowane z tzw. środków zewnętrznych/ unijnych.
• Regulacje wewnętrzne – czego brakuje, a czego przepisy prawa wymagają?
• Lista sprawdzająca w postępowaniach nieobjętych finansowaniem zewnętrznym.
• Lista sprawdzająca w postępowaniach objętych finansowaniem zewnętrznym – „środki unijne”.
• Uwagi praktyczne. Źródło informacji i dodatkowych podpowiedzi.
4. Postępowania o wartości poniżej progu unijnego:
• Obowiązki i wymagania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) oraz w zamówieniu z wolnej ręki.
• Schemat postępowania – punkty krytyczne.
• Lista sprawdzająca w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1).
• Lista sprawdzająca w trybie zamówienia z wolnej ręki.
• Uwagi praktyczne. Źródło informacji i dodatkowych podpowiedzi.
5. Postępowania o wartości zamówienia równej lub powyżej progu unijnego.
• Przygotowanie do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
• Postępowanie – czynności i obowiązki. Punkty krytyczne.
• Realizacja umowy.
• Lista sprawdzająca w trybie przetargu nieograniczonego.
• Uwagi praktyczne. Źródło informacji i dodatkowych podpowiedzi.
6. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.
7. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest dedykowane kierownikom i księgowym jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorom placówek oświatowych, pracownikom merytorycznym zajmującym się zamówieniami publicznymi, członkom komisji przetargowych, jednostkom nadzorującym zamówienia publiczne i wydatkowanie środków, pracownikom Regionalnych Izb Obrachunkowych, osobom weryfikującym i sprawdzającym przygotowanie, prowadzenie postępowania oraz realizację umowy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, w tym w weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji, budowaniu rozwiązań organizacyjnych czy w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk i trener w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo prowadzi nieprzerwanie od 27 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 12 lipca 2022 r.