• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych za I kwartał 2024 r. według aktualnych przepisów

online

Przy zgłoszeniu do15 marca cena wynosi 399 zł

Ważne informacje o szkoleniu

Sprawozdawczość budżetowa, jak i sprawozdawczość z operacji finansowych jest jednym z ważniejszych elementów gospodarki finansowej samorządowych jednostek organizacyjnych. Sporządzanie sprawozdań wypełnia ustawowe obowiązki, wynikające z nadrzędnych zasad gospodarki finansowej sektora publicznego tj. zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

 • Podczas proponowanego szkolenia wskażemy zasady prawidłowego sporządzania przez samorządowe jednostki organizacyjne sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych i wskazaniem interpretacji Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie poszczególnych sprawozdań.
 • Zwrócimy również Państwa uwagę na terminy i formy składania poszczególnych sprawozdań  z racji tego, że terminowość i prawidłowość sprawozdawczości jsfp została uwzględniona przez ustawodawcę jako element naruszenia dyscypliny finansów publicznych
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uporządkujesz wiedzę dotyczącą sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości z operacji finansowych.
 • Dowiesz się, czy prawidłowo sporządzasz sprawozdania budżetowe i zdobędziesz praktyczne wskazówki, wyjaśniające na co zwrócić szczególną uwagę w tym zakresie.
 • Upewnisz się, czy właściwie wykazujesz w sprawozdaniach z operacji finansowych należności i zobowiązania oraz inne tytuły dłużne zaliczane do państwowego długu publicznego oraz udzielone poręczenia i gwarancje zgodnie z instrukcją, określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
 • Dowiesz się, kto ponosi odpowiedzialność w przypadku niesporządzenia, lub nieterminowego sporządzenia lub sporządzenia niezgodnie z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych.
 • Wskażemy odpowiedzi na przykładowe pytania związane z tematem szkolenia.

- Czy należności z tytułu zasądzonych kosztów procesowych należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N?

- Czy należność z tytułu nadpłaty powstałej w wyniku korekty faktury za zużycie energii elektrycznej należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

- Czy należności z tytułu odsetek naliczonych na koniec kwartału od niezapłaconych podatków lokalnych należy wykazać w kolumnie 9 - zaległości netto sprawozdania Rb-27S?

- Czy należności z tytułu kosztów upomnienia prezentuje się w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N?

- Czy sprawozdanie budżetowe jst może podpisać np. Zastępcą wójta lub Sekretarz?

zwiń
rozwiń
Program
 1. Obowiązujące podstawy prawne w zakresie sprawozdawczości.
 2. Sprawozdawczość budżetowa:
 1. zasady sporządzania sprawozdań budżetowych;
 2. terminy, formy i odbiorcy sprawozdań budżetowych;
 3. korekty sprawozdań;
 4. szczegółowe omówienie sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-NDS, Rb 34S i Rb 30S.
 1. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych po zmianach:
 1. podstawowe zasady sporządzania sprawozdań;
 2. rodzaje, terminy i odbiorcy sprawozdań;
 3. korekty sprawozdań;
 4. szczegółowe omówienie sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN.
 1. Najczęściej występujące nieprawidłowości w składanych sprawozdaniach budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych w ocenie organów kontrolnych RIO, NIK.
 2. Odpowiedzialność za sprawozdawczość budżetową i z operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania CUW-ów.
 3. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, odpowiedzialni za sporządzanie kwartalnych sprawozdań budżetowych oraz kwartalnych sprawozdań z operacji finansowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999 r. Pracownik samorządowy, praktyk. Posiada certyfikat, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jsfp.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 27 marca 2024 r.