• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Drogi wewnętrzne i drogi ogólnodostępne w gminach – prawo, praktyka, zarządzanie

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą drogi publiczne w tym kwestia zjazdów i wjazdów w kontekście Ustawy o drogach publicznych oraz nowych przepisów wykonawczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu dróg wewnętrznych i publicznych w kontekście zarządzania nimi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aspekty związane z drogami publicznymi są regulowane w polskim prawie ustawą o drogach publicznych, natomiast problematyka dróg wewnętrznych jest osadzona nie w prawie administracyjnym lecz w prawie cywilnym, mniej znanym administracji publicznej. Podczas zajęć wskażemy:
• Jaki ma charakter ogólnodostępna droga w gminie, czy droga ogólnodostępna to to samo co droga wewnętrzna?
• Czy zarządca drogi musi oświadczać o możliwości dostępu do drogi na etapie podziału nieruchomości?
• Czy usytuowanie obiektów nie służących drodze jest dowolne w drodze wewnętrznej?
• Czy i w jakiej formie zarządca drogi udziela zgody na zjazd z takiej drogi?
Omawiane zagadnienia będziemy analizować w odniesieniu do przepisów prawa regulujących postępowanie z daną kategorią dróg i praktyki orzeczniczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesiesz kompetencje i zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania drogami wewnętrznymi i publicznymi.
• Dowiesz się jak tworzyć odpowiednie wzory wniosków i formularzy, wzorów pism i standardowych rozstrzygnięć.
• Poznasz aspekty stosowania prawa cywilnego w zarządzaniu drogami wewnętrznymi.
• Dowiesz się:
- W jaki sposób zarządza się drogami wewnętrznymi w gminach, które akty prawne i w jakim zakresie trzeba znać aby móc skutecznie realizować zadania.
- Na jakiej podstawie i jak naliczać opłaty związane z drogami wewnętrznymi.
- Jak wygląda proces inwestycyjny i na co zwrócić szczególną uwagę.
• Poznasz odpowiedzi na najbardziej kluczowe pytania z zakresu zarządzania drogami, na bazie analiz prawnych, praktyki, orzecznictwa, piśmiennictwa i przykładów z różnych lokalizacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Droga publiczna a droga wewnętrzna – punkt wyjścia w zarządzaniu drogami w gminach
2. Definicja drogi wewnętrznej – prawne i praktyczne rozróżnianie dróg.
3. Cechy drogi wewnętrznej odróżniające ją od drogi publicznej.
4. Własność nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne – pas drogi wewnętrznej, działki gruntu pod drogami wewnętrznymi
5. Drogi wewnętrzne we własności podmiotów publicznych i niepublicznych – odmienne zasady dla własności publicznej i niepublicznej.
6. Regulowanie stanów prawnych gruntów pod drogami wewnętrznymi, drogi ogólnodostępne - zasady i źródła prawa, specjalna ustawa dotycząca regulowania stanu prawnego gruntów pod drogami ogólnodostępnymi.
7. Drogi wewnętrzne w układzie komunikacyjnym dróg na obszarach gmin – czemu służą drogi wewnętrzne?
8. Ustalenia dotyczące dróg wewnętrznych w dokumentach planistycznych – jakie parametry dróg określają dokumenty planistyczne i co z tego wynika?
9. Parametry techniczne dróg wewnętrznych - z jakich aktów i dokumentów one wynikają?
10. Zarządca drogi wewnętrznej - zadania i kompetencje organów i zarządców dróg wewnętrznych.
11. Zasady umieszczania obiektów budowlanych w drogach wewnętrznych – dla obiektów obcych i tych które służą drodze.
12. Zasady udostępniania pasa drogowego dróg wewnętrznych i gruntów pod nimi innym podmiotom.
13. Formy prawne udostępniania pasa drogowego dróg wewnętrznych innym podmiotom przez właścicieli i zarządców dróg wewnętrznych.
14. Najem, dzierżawa, użyczenie, inne formy udostępniania.
15. Opłaty za udostępnianie pasa dróg wewnętrznych.
16. Służebność przesyłu i wynagrodzenia za ustanowienie służebności.
17. Budowa, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja i remont drogi wewnętrznej.
18. Połączenie dróg wewnętrznych z przyległymi nieruchomościami i drogami publicznymi.
19. Opłata adiacencka z tytułu budowy drogi jako danina publiczna właścicieli nieruchomości przyległych do nowo wybudowanej lub rozbudowanej drogi.
20. Droga wewnętrzna w procedurach podziału nieruchomości – czy musi być zgoda zarządcy drogi na etapie podziału?
21. Droga wewnętrzna jako forma dostępu do drogi publicznej.
22. Wydzielanie geodezyjne działek stanowiących drogi wewnętrzne i oznaczenia w ewidencjach.
23. Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych.
24. Zasady eksploatacji dróg wewnętrznych.
25. Możliwość zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej.
26. Finansowanie dróg wewnętrznych.
27. Przykłady.
28. Orzecznictwo.
29. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Administracja publiczna, zwłaszcza pracownicy gmin oraz jednostek gminnych zarządzających drogami publicznymi i wewnętrznymi, administracja powiatowa i wojewódzka, geodeci, projektanci planów miejscowych, architekci i urbaniści, deweloperzy na rynku nieruchomości, inwestorzy na rynku nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, administratorzy budynków i obiektów budowlanych, wykonawcy prac budowlanych, kierownicy robót budowlanych, rzeczoznawcy budowlani, biegli sądowi, notariusze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 marca 2024 r.