• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w instytucji. Sposób i tryb prowadzenia postępowań sprawdzających w ujęciu praktycznym

online

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zachowanie tajemnicy zarówno przez kierownictwo, jak i szeregowy personel wymaga jasnego i klarownego systemu klasyfikującego informacje jako tajne lub jawne, a także szeregującego dostęp do tych pierwszych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona informacji niejawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest przedstawienie w sposób całościowy ogólnej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych oraz szczegółowe omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem przez pełnomocników postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych. Podczas zajęć omówimy podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych i sposób realizacji wynikających z nich obowiązków nałożonych na kierownika jednostki oraz pełnomocnika ochrony. W szczególności przedstawimy zagadnienia związane z organizacją pionu ochrony, kancelarii tajnej i obiegu dokumentów. Ponadto przeanalizujemy sposób realizacji czynności w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających zarówno zwykłych jak i poszerzonych ze wskazaniem najczęściej popełnianych w tym zakresie błędów. Przedstawimy także procedury umożliwiające zmianę decyzji wydanej przez pełnomocnika ochrony oraz zasady tworzenia i udostępniania akt prowadzonych postępowań. Zajęcia poprowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę w zakresie:
- Właściwego klasyfikowania informacji niejawnych.
- Właściwego ich wytwarzania, udostępniania i ewidencjonowania.
- Prawidłowego prowadzenia postępowań sprawdzających.
• Dowiesz się jak rozpoznać informację niejawną, jak ją prawidłowo sklasyfikować oraz jak zorganizować system ochrony informacji niejawnych w zależności od rodzaju klauzuli tajności informacji przetwarzanych w jednostce.
• „Krok po kroku” poznasz sposób realizacji postępowań sprawdzających, wydawania decyzji oraz reagowania w przypadku wpływu odwołania.
• Dowiesz się, kiedy pełnomocnik powinien odmówić wydania poświadczenia bezpieczeństwa w oparciu o konkretne przykłady.
• Poznasz, za jakie zachowania niezgodne z obowiązującymi w zakresie ochrony informacji niejawnych przepisami może grozić odpowiedzialność karna.
• Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne oraz podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych:
• Obszary bezpieczeństwa informacji niejawnych:
- Bezpieczeństwo osobowe.
- Bezpieczeństwo fizyczne.
- Bezpieczeństwo przemysłowe.
- Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
- Zasada ograniczonego dostępu.
• Zasada kontroli wytwórcy nad sposobem ochrony informacji.
• Zasada adekwatności stosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego.
2. Organizacja ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej:
• Wymogi w zakresie bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i, teleinformatycznego w zależności od przetwarzanej klauzuli tajności.
• Kierownik Jednostki Organizacyjnej oraz Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych:

- Wymogi formalne.
- Zadania.
- Odpowiedzialność.
• Pion ochrony informacji – kiedy i jak powinien być zorganizowany.
• Kancelarie niejawne, kancelarie tajne; Obieg materiałów niejawnych.
3. Prowadzenie postępowań sprawdzających w ujęciu praktycznym:
• Postępowania zwykłe i poszerzone – zakres czynności oraz sposób ich realizacji.
• Postępowania kontrolne.
• Tryb odwoławczy.
• Stwierdzenie nieważności decyzji oraz wznowienie postępowania.
• Tworzenie akt postępowania sprawdzającego oraz ich przechowywanie i udostępnianie.
4. Odpowiedzialność karna za niewłaściwe postępowanie z informacjami niejawnymi.

5. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych W szczególności do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, ich zastępców, kierowników kancelarii tajnych oraz osób zatrudnionych w pionach ochrony informacji niejawnych, którzy chcą uzupełnić posiadaną wiedzę oraz zweryfikować i poszerzyć umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań sprawdzających.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzącym szkolenie jest wieloletnia funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalista w tematyce ochrony informacji niejawnych. Od stycznia 2023 r. emerytowany oficer ABW w stopniu majora. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja. W trakcie służby w ABW prowadziła ustawowe szkolenia dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych, kandydatów na te stanowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych, w tym kierowników administracji samorządowej i rządowej województwa łódzkiego oraz policji i organów wymiaru sprawiedliwości. Przeprowadziła także setki postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych. W 2020 roku ukończyła szkolenie w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Keep It A Secret” – Profesjonalny Trener, Warsztaty Doskonalenia Kluczowych Umiejętności Trenerskich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 listopada 2023 r.