• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 cena wynosi 399 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu
  • Podczas Webinarium omówione zostaną etapy związane z przygotowaniem i realizacją ustawowych zadań z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) wraz z prowadzeniem postępowań konkursowych mających na celu wyłonienie organizacji pozarządowych, którym jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonanie zadań związanych z NPP, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim (NPO) czy edukacją prawną (EP).
  • Poruszone zostaną kwestie związane z analizą i oceną funkcjonowania pomocy prawnej, a także omówione będą obowiązki sprawozdawcze w tej dziedzinie.
  • Zostaną również zaprezentowane praktyczne aspekty stosowania przepisów ustawy w szczególności związanych z realizowanymi zadaniami.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania NPP, roli JST w realizacji pomocy prawnej a także jej dostępności dla zainteresowanych osób.
  • Wyjaśnienie czynności kontrolnych oraz prawidłowości wykorzystywania przez podmioty niepubliczne dotacji uzyskiwanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
  • Omówienie kwestii problemowych w stosowaniu przepisów z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w kontekście kontroli realizowanych zadań.
  • Przedstawienie najnowszego orzecznictwa w w/w temacie.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy prawnej:
a. Zakres stosowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
b. Na czym polega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie poradnictwa obywatelskiego?
c. Nieodpłatna mediacja – forma pomocy prawnej.
2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji usługi pomocy prawnej:
a. Organizacja i finasowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
b. Obowiązek zapewnienia dostępności usług pomocy prawnej.
3. Realizacja zadań w ciągu roku:
a. Relacje z przedstawicielami samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, treść zawieranych porozumień oraz umów z adwokatami i radcami prawnymi.
b. Treść umów zawieranych na podstawie przepisów ustawy NPP i NPO.
c. Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego.
d. Ocena i analiza wykonywania zadań NPP, NPO, EP przez JST.
4. Kontrola JST realizacji zadań z NPP i NPO przez organizacje pozarządowe oraz ocena ich wykonywania - analiza wybranych przypadków:
a. sprawozdanie z realizacji zadania – merytoryczna, formalna i finansowa weryfikacja sprawozdania.
5. Badanie prawidłowości wykorzystywania przez podmioty niepubliczne dotacji uzyskiwanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:
a. ustalanie czy podmioty otrzymujące dotację przeznaczały środki z dotacji na cele wskazane w ofercie i umowie; prowadziły w sposób należyty dokumentację dotyczącą wydatkowania środków pochodzących z dotacji, rzetelnie rozliczały się z wykorzystania dotacji; 
6. Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych, gmin, miast na prawach powiatu, sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych oraz osoby, które są odpowiedzialne za stworzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełni też funkcję członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Radca prawny pracujący w organach administracji publicznej. Od wielu lat ekspert w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 cena wynosi 399 zl netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2024 r.