• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Urzędnicze ABC, czyli jak napisać dowolną decyzję I przeprowadzić każde postępowanie administracyjne

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 29 maja 2024 r. cena wynosi: 399 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Postępowanie administracyjne jedynie pozornie wydaje się prostą procedurą. Często zdarza się, że decyzje wydawane przez pracowników organów administracji publicznej na wskutek błędów i nieprawidłowej interpretacji przepisów k.p.a. zostają uchylone, co dyskwalifikuje całe postępowanie i pracę z nim związaną. By zapobiec takim sytuacjom, podnieść wiedzę i kompetencje (pracowników jsfp wydających decyzje administracyjne) w zakresie prawidłowego procedowania, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego szczególny nacisk położymy na najważniejsze czynności dotyczące postępowania administracyjnego, wskażemy jak tworzyć pisma w oparciu o konkretne przykłady.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Praktyczna analiza najważniejszych dla postępowania przepisów k.p.a.
  • Omówienie kluczowych zawiłości proceduralnych.
  • Przedstawienie metodologii tworzenia pism procesowych, przede wszystkim decyzji, postanowień, czy wezwań.
  • Poszczególne instytucje prawne zostaną omówione tylko w oparciu o faktyczne przykłady.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy działania organów administracji publicznej:
a. podstawowe zasady wykładni przepisów prawa, czyli jak odczytać przepis?
b. rozstrzyganie wątpliwości, co do treści normy prawnej na korzyść strony,
c. zakaz odstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym oraz uzasadniona przyczyna odstąpienia od zakazu.
2. Strona postępowania administracyjnego:
a. strona w rozumieniu art. 28 k.p.a. a przepisy szczególne dotyczące stron,
b. ustalanie kręgu stron różnych postępowań administracyjnych,
c. spory, co do posiadania przez dany podmiot interesu prawnego, a więc posiadania przymiotu strony,
d. poważne konsekwencje błędnego ustalenia kręgu stron,
e. zmiana kręgu stron w toku postępowania administracyjnego i jej konsekwencje dla postępowania administracyjnego,
f. obowiązek zapewnienia prawidłowej reprezentacji strony,
g. pełnomocnik strony i jego obowiązki.
3. Terminy załatwiania spraw administracyjnych:
a. czynności wstępne związane z wnioskiem strony – kontrola wniosku,
b. strategia prowadzenia spraw wszczynanych z urzędu,
c. sposób obliczania terminów załatwienia sprawy.
4. Doręczenia:
a. ustalanie adresu zamieszkania strony,
b. doręczanie korespondencji osobom prawnym,
c. wadliwe adresowanie korespondencji oraz problem z doręczeniami zastępczymi przez tzw. awizo.
5. Wszczęcie postępowania administracyjnego:
a. wszczęcie postępowania na wniosek strony i obowiązki organu z tym związane, tzw. algorytm postępowania,
b. braki formalne a braki materialne wniosku, forma wezwania do ich usunięcia oraz skutki ich nieusunięcia,
c. odmowa wszczęcia postępowania z przyczyn formalnych,
d. wszczęcie postępowania z urzędu i obowiązki organu z tym związane tzw. algorytm postępowania.
6. Akta sprawy administracyjnej:
a. gromadzenie akt sprawy, czyli pokaż mi swoje akta, a ja powiem Ci, jak prowadzisz postępowanie,
b. które dokumenty muszą się fizycznie znaleźć w aktach sprawy, a które nie?
c. metryki, protokoły i adnotacje,
d. udostępnianie akt.
7. Postępowanie dowodowe:
a. plan postępowania dowodowego – kolejność stosowania środków dowodowych,
b. obowiązek wykorzystywania informacji i danych, znajdujących się w posiadaniu organu oraz posiadaniu jego jednostek organizacyjnych, czy tzw. fakty znane z urzędu,
c. techniki przesłuchiwania świadków i stron,
d. oględziny, czyli jak nie mieszać różnych środków dowodowych,
e. realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.
8. Tworzenie dokumentów - decyzji, postanowień, wezwań:
a. elementy pisma urzędowego i jak zweryfikować, czy są one niezbędne?
b. podstawa prawna (organy działają na podstawie przepisów prawa),
c. zbędne rozbudowywanie podstawy prawnej – m.in. dlaczego art. 104 k.p.a. prawie nigdy nie stanowi podstawy prawnej decyzji i jest zbędny,
d. data wydania, czyli m.in. konsekwencje czekania na podpis i tzw. antydatowania,
e. oznaczenie strony lub stron, czyli konsekwencje mieszania oznaczenia strony z oznaczeniem jej pełnomocnika, znaczenie numeru KRS, NIP, REGON,
f. rozstrzygnięcie, czyli zwięzłe i precyzyjne nałożenie obowiązku lub przyznanie uprawnienia – m.in błędy związane z bezpodstawnym i zbędnym rozbudowywaniem rozstrzygnięć,
g. techniki tworzenia uzasadnienia faktycznego i prawnego – m.in. zbędne „pompowanie” uzasadnienia opisami wszystkich czynności organu, skuteczne techniki argumentowania i przekonywania.
h. niezbędne pouczenia, czyli lepiej jedno zdanie więcej niż jedno za mało.
9. Dyskusja, wymiana doświadczeń oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów administracji publicznej, w szczególności jst i jednostek organizacyjnych, prowadzący postępowania administracyjne i wydający decyzje administracyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m. in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących odpadów, ochrony przyrody i środowiska, podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach). Wykładowca, prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 zł netto/os. W przypadku zgłoszenia do 29 maja 2024 r. cena wynosi: 399 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 czerwca 2024 r.